กพร.จัดทดสอบฝีมือแรงงาน

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


กพร.จัดทดสอบฝีมือแรงงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กพร. จัดทดสอบฝีมือแรงงานกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศ รับค่าจ้างตามฝีมือ-ลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมยกระดับฝีมือให้มีศักยภาพสูงขึ้น


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้กำชับกพร. เร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากในการส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ กพร. จึงขานรับนโยบายพัฒนาทักษะคนทำงานทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ 1.0-4.0 ให้มีทักษะฝีมือ ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกระบวนหนึ่งที่กพร. นำมาใช้พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือคนในวัยแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น


นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เน้นวัดความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีถึง 3 ระดับ ตั้งแต่การวัดระดับความรู้ ความสามารถขั้นต้นจนถึงระดับสูงที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้ โดยเกณฑ์การทดสอบนั้น สอดคล้องกับหลักการที่ใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ซึ่งจะวัดความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนการทำงาน และมีผลงานสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ในแต่ละสาขาจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับหนึ่งที่สถานประกอบกิจการหรือนายจ้างสามารถใช้เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับเข้าทำงาน ใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่งงานและขั้นเงินเดือน นอกจากนี้แรงงานที่มีทักษะฝีมือลดอัตราความเสียหายจากอุบัติเหตุและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย สำหรับผู้บริโภคเองก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ


“ปัจจุบันกพร. ได้จัดให้มีการทดสอบฯ กว่า 200 สาขา ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทดสอบฯ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ต้องผ่านการทดสอบฯ ก่อนเป็นอันดับแรก จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าทดสอบฯ ได้ที่สพร.และสนพ. ดูรายได้ที่ www.dsd.go.th. เมนูกำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสอบถามได้ที่ 0 2245 4837, 0 2245 1707 ต่อ 718 หรือสายด่วน 1506 กด 4 ในงบปีประมาณ 2561” อธิบดีกพร. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code