กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth


กทม.ร่วมมือ สสส. เครือข่ายพันธมิตร จัดอบรมชาว กทม.ป้องกันเหตุไฟไหม้ หวังยับยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสีย สสส.ชี้มีความรู้รอดตายแน่  ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคมเผย หลายชุมชนสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้น


เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ห้อง รัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ พ.ต.ท.บุญเรือง แสงดาว ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อรณรงค์ป้อง กันอัคคีภัยในชุมชน กทม.


นายวันชัย กล่าวว่า อัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ เป็นภัยใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และความประมาทขาดความระมัดระวัง อีกทั้งปัจจุบันมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทั้งในชุมชน อาคารสูง และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำหรับสถิติเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.61 มีเหตุเพลิงไหม้จาก ไฟฟ้าลัดวงจรจำนวน 137 ครั้ง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ก่อให้เกิดผล กระทบอีกหลายด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะอีกมากมาย กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน มีการดำเนินการและเฝ้าระวังอัคคีภัยและภัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ กทม.เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมมือระหว่าง สสส. และมูลนิธิสื่อสังคม ที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้ กทม.ได้เติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยการดำเนินงานสัมฤทธิผลต่อไป


กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth


นายวิเชษฐ์ กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ที่ต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อม และการป้องกันภัยภาคปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย สสส.จึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำหรับปีนี้ สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดทำสื่อรณรงค์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ยิ่งรู้ยิ่งรอด ปลอดอัคคีภัย ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายและช่องทางสื่อต่างๆ


กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth


ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม กล่าวว่า มูลนิธิสื่อสังคมเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกัน ระงับเหตุ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจัดทำแผน ที่ชุมชนและเส้นทางอพยพ การทำบัญชีรายชื่อกลุ่มอ่อนแอที่ต้อง ช่วยเหลือก่อนเมื่อเกิดเหตุ เตรียมขั้นตอนการอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ โดยในแต่ละปีได้รับความสนใจจากชุมชนทั้ง 50 เขตเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code