กทม. ตู้น้ำหยอดเหรียญ 6,000 ตู้ ไม่ปนเปื้อน

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


กทม. ตู้น้ำหยอดเหรียญ 6,000 ตู้ ไม่ปนเปื้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.สั่งทั้ง 50 เขตตรวจตู้น้ำหยอดเหรียญทุก 4 เดือนทั่วกรุงกว่า 6,000 ตู้ ยังไม่พบปนเปื้อน


นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญในกรุงเทพฯพบในปี 2561 มีตู้น้ำหยอดเหรียญผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 68.59 ปัญหาหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ปนเปื้อนแบคทีเรีย เนื่องจากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาด ขาดการบำรุงรักษา ซึ่ง ได้มีแนวทางควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขต ดำเนินการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบไม่มีใบอนุญาตให้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย


ตู้ที่ติดตั้งผิดกฎหมายแจ้งให้รื้อออก และทำการตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบน้ำบริโภคอย่างง่าย (อ 11) หากพบไม่ถูกสุขลักษณะให้แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลแก้ไขให้ถูกต้อง จัดทำสติกเกอร์ติดข้างตู้ แสดงวัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรองและการตรวจคุณภาพน้ำ โดยข้อมูลล่าสุด ในเดือนมี.ค.62พบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด 6,114 ตู้ มีใบอนุญาต 4,515 ตู้ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.85 ไม่มีใบอนุญาต 1,599 ตู้ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.15 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต 680 ตู้ อยู่ระหว่างดำเนินการมายื่นขอใบอนุญาต 451 ตู้ สั่งให้หยุดประกอบกิจการ 314 ตู้ ส่วนผลการตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบอ 11 จำนวน 6,114 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด


ทั้งนี้ สำนักอนามัย ได้วางมาตรการเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุก ๆ 4 เดือน นอกจากนั้น ยังมีแนวทางส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกใช้ตู้น้ำหยอดเหรียญที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยสำนักอนามัย จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้แก่ผู้ประกอบการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่สะอาด ปลอดภัย โดยสังเกตคิวอาร์โค้ท(QR Code)บนสติกเกอร์ของ กทม. ที่ติดข้างตู้ว่าเป็นตู้ที่ได้รับอนุญาต

Shares:
QR Code :
QR Code