กทม.ติวพระ วิธีดูแลสุขภาพสงฆ์

ที่มา :  ข่าวสด  ( https://bit.ly/2Elqtpa )


กทม.ติวพระ วิธีดูแลสุขภาพสงฆ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ร่วมกับ กรมอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะสงฆ์ จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อศึกษาและดูแลสุขภาวะ สุขภาพพระสงฆ์ที่บวชและจำพรรษาในกรุงเทพฯ


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับ กรมอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะสงฆ์ จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อศึกษาและดูแลสุขภาวะ สุขภาพพระสงฆ์ที่บวชและจำพรรษาในกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่งชาติ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยได้ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ทุกวัด จำนวน 454 วัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน


นอกจากนี้จะจัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ หลักสูตรพระคิลานุปฐาก เพื่อเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ซึ่งกำหนดจัดอบรม 6 รุ่น รุ่นละ 100 รูป รวม พระสงฆ์ที่จะเข้ารับการอบรม 600 รูป โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.2561 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า พระสงฆ์ในกรุงเทพฯ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กทม.ต้องดูแลด้านสุขภาพอนามัย เนื่องจากปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก เพราะจำเป็นต้องฉันอาหารที่ทำบุญถวาย ไม่สามารถเลือกฉันได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งโดยโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ที่ผ่านมา กทม.ได้ตรวจสุขาภิบาลอาหารปรุงสำเร็จ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อนำไปปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะไปถวาย นอกจากนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรในวัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code