กฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล มุ่งสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล มุ่งสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรม สบส.เผยเจตนารมณ์กฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล มุ่งสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย ขจัดภัยโฆษณาเวอร์ หลอกลวงประชาชน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยเจตนารมณ์ประกาศ “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล”  มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชน และสถานพยาบาล ขจัดภัยโฆษณาเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง หลอกลวงประชาชน และสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันด้านธุรกิจสถานพยาบาล


นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลว่า ตามที่กรม สบส.ได้ออกประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 38 ของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้การเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศเพื่อประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาลเอกชนจะต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต คือ กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ อาจจะทำให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลบางรายเกิดความกังวล หรือมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น กรม สบส.จึงจัดการสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทั่วกรุงเทพฯ ได้ร่วมทำความเข้าใจ ต่อเจตนารมณ์ของประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือสถานพยาบาล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องด้วย หากโฆษณาหรือประกาศฯผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯแล้ว นอกจากประชาชนจะเกิดความเชื่อมั่นต่อโฆษณาของสถานพยาบาลว่ามิได้โอ้อวดเกินจริง หรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดในบริการแล้ว  สถานพยาบาลเองก็มั่นใจได้ว่าโฆษณาหรือประกาศของตนนั้นเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการฟ้องร้อง หรือถูกดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันด้านธุรกิจสถานพยาบาล ที่กำหนดให้การโฆษณาหรือประกาศฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน


นายแพทย์ประภาส กล่าวต่อว่า สำหรับการโฆษณาหรือประกาศ เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ บริการทางการแพทย์ อัตราค่ารักษาพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย หากอยู่ในพื้นที่ของสถานพยาบาลสามารถกระทำได้โดยมิต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนโดยอาศัยสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์, วิทยุ หรือสื่อโซเชียลที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว จะต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง จะอาศัยความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องเหมาะสมด้วย ซึ่งการอนุมัติก็ใช้ระยะเวลาไม่นาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


1)การโฆษณาหรือประกาศฯ ซึ่งชื่อ คุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพ บริการทางการแพทย์ อัตราค่ารักษาพยาบาล วันเวลาที่ให้บริการ หรือการให้ส่วนลดเพื่ออนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส หรือสมาชิก ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในการตรวจเนื้อหาโฆษณาขนาด A4 หน้าละ 500 บาท ภาพหรือเสียง วินาทีละ 50 บาท


และ 2)การโฆษณาหรือประกาศฯ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 อาทิ การให้ส่วนลด ,การจัดโปรโมชั่นแก่ผู้รับบริการทั่วไป หรือรีวิว (Review) บริการของสถานพยาบาล ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลพิจารณา ให้ความเห็นต่อผู้อนุญาตภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากมีเหตุผลหรือความจำเป็น อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในการตรวจเนื้อหาโฆษณาขนาด A4 หน้าละ 1,000 บาท ภาพหรือเสียง วินาทีละ 100 บาท


ทั้งนี้ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศได้ที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18832 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคก็สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code