WHOชื่นชมไทยกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


WHOชื่นชมไทยกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จ thaihealth


แฟ้มภาพ


          WHO ชื่นชมไทย “กำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ” ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70


          องค์การอนามัยโลกมอบรางวัล Public Health Achievements แก่ประเทศไทย จากผลสำเร็จการกำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ พร้อมชูโครงการสาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อนผ่านโรงพยาบาล “กรีนและคลีน”


          นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ สธ. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 (Seventieth Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RC70) จัดระหว่างวันที่ 6-10 ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ สหภาพเมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต เพื่อร่วมกันหารือและผลักดันนโยบายความร่วมมือสาธารณสุขในระดับภูมิภาค การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และแผนงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานของภูมิภาคให้สอดคล้องกับข้อมติสมัชชาอนามัยโลกที่ผ่านมา


          ในระหว่างการประชุมดังกล่าว จะเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ภายใต้หัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Building Health Systems Resilience to ClimateChange)” โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการ GREEN & CLEAN Hospital หรือโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2573 ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ภาคสุขภาพตื่นตัวขับเคลื่อนร่วมลดโลกร้อน ทั้งนี้ ประเทศไทยเตรียมขยายโรงพยาบาลต้นแบบที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป


          "สำหรับการได้รับรางวัลประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง ซึ่งเรามีการดำเนินงานมานานกว่าทศวรรษด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวัง และการให้ยาป้องกันและรักษาโรคในวงกว้างในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดูแลประชากรในเขตชายแดนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสถานะ ทำให้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างในที่สุด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่สำคัญเกิดจากการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่คนไทย" รพ.ธวัชกล่าว.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code