ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ปี 2558
28 กรกฎาคม 2558
265

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาผู้พิการทางการมองเห็น หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “คนตาบอด”        ในฐานะประชากรกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจินตนาการในการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนี้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดและคนปกติในการรับรู้ร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้มนการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข…ที่สัมผัสได้ “ท่องไปในอาเซียน” Feel the happiness “ASEAN Travel” เป็นการประกวดจัดทำประติมากรรมประเภท นูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว    ที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน เชิงวัฒนธรรม อาทิ วัด วัง โบราณสถาน และเชิงธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ภูเขา บึง ป่า รวมถึงสิ่งมีชีวิตทาวธรรมชาติ เป็นต้น โดยกำหนดขนาดของชิ้นงานประติมากรรมมีความกว้าง 120 ซม. ความสูง 80 ซม. สำหรับติดตั้งในบูทจัดแสดงขนาด 3x3 เมตร เพื่อแสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข…ที่สัมผัสได้ “ท่องไปในอาเซียน” Feel the happiness “ASEAN Travel” ขึ้นในวันที่ 2-9 ตุลาคม 2558     ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 และเป็นการสานต่อกิจกรรมอันทรงคุณค่า   ทางสังคม อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนตาบอดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์    ในการถ่ายทอดจินตนาการระหว่างกันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย

 ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์ 02 618 7781-4 ต่อ 105,115 หรือ 0 2216 6512 หรือทางwww.facebook.com/artfortheblind

โดย ok mass

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม