ขอรับการสนันสนุนงบประมาณ
2 มกราคม 2560
1K

โครงการ “ ขยะปันน้ำใจเอื้ออาทรผู้พิการ ”

๑.      หลักการและเหตุผล

               "งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการ มิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ จากพระราชดำรัส ชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง ตระหนักดีว่า ผู้พิการในประเทศไทยซึ่งยังมีจำนวนมากที่ยังคงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งยังคงต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน ทั้งที่กฎหมายมากมายหลายฉบับได้พูดถึง สิทธิ และเสรีภาพของผู้พิการให้สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้พิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมเพราะเหตุจากความพิการนั้นๆ ในสังคมไทยปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า บุคคลใด หรือครอบครัวใดก็ตามที่มีผู้พิการอยู่ด้วย เขาจะเข้าใจเรื่องผู้พิการมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่มีผู้พิการ ผู้พิการมีชีวิตมีจิตใจมีความต้องการเหมือนคนปกติทุกประการเพียงแต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย การดำรงชีวิตก็ยากลำบากกว่าคนปกติทั่วไป แต่จิตใจของผู้พิการไม่ได้พิการไปตามร่างกาย ชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง ได้น้อมเกล้าฯนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่อง...ความอยากช่วยตัวเองโดยไม่ไปพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นๆ การช่วยเหลือตนเองของผู้พิการจะทำให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ การพึ่งพาตนเอง การทำประโยชน์ให้สังคม เพราะปัจจุบันนี้ “ขยะอิเลคทรอนิคส์” ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาขยะจึงตามมาอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ โดยเฉพาะวัสดุที่เหลือใช้จำพวกนี้ หากไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ในทางกลับกันชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง ตระหนักดีว่า ขยะที่ดูแล้วไร้ค่า ไร้ประโยชน์นั้น สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม “เปลี่ยนจากขยะพิษ หรือ ขยะที่ไร้ค่า มาเป็น ขยะที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นตัวเงินได้” อีกทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องผู้พิการในสังคมไทยได้อีกมากมาย ชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง จึงได้มีแนวความคิดจัดทำโครงการ “ ขยะปันน้ำใจเอื้ออาทรผู้พิการ ”ขึ้น

๒.      วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒.๒ เพื่อสามารถนำขยะอิเลคทรอนิคส์เหล่านี้มา Recycle  Reuse ด้วยการดัดแปลง เพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่าย ลดปัญหาขยะล้นเมือง

๒.๓ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ และสร้างงานให้แก่ผู้พิการ

๒.๔ เพื่อต้องการเผยแพร่ให้สังคมทั่วไปรับรู้ว่า ผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่เป็นปัญหา หรือเป็นเพียงผู้ที่ต้องรอรับความช่วยเหลือแต่ผู้พิการสามารถที่จะทำงานและประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้โดยที่ความพิการมิได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใดๆ

๒.๕ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีพลังมีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

๒.๖ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมฯให้สาธารณชนทั่วไปได้ตระหนักและรับรู้ว่า องค์กรของผู้พิการยังคงมีความต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งในบางครั้งภาครัฐเองก็ยังคงดูแลและให้การช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึง

๒.๗ เพื่อทางชมรมฯจะได้เชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา บริษัท ฯลฯ ที่มีจิตเมตตามาร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือสังคม ฯลฯ

๓.      เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อลดปริมาณขยะอิเลคทรอนิคส์ที่จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและสอดรับกับ กรรมวิธีและกระบวนการในการรณรงค์ของเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำจัดขยะ

๓.๒ ผู้พิการในชมรมฯสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ จากขยะอิเลคทรอนิคส์ที่บุคคลทั่วไปคิดว่าเป็นขยะที่ไร้ค่านั้นสามารถนำมาเป็นขยะที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้พิการได้เป็นอย่างดี

๓.๓ เพื่อทำให้เทศบาลนครตรังเป็นเมืองสะอาด ลดปริมาณขยะ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของมวลสมาชิกในเขตเทศบาลนครตรัง

๔.      การดำเนินการ

๔.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง เพื่อมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายรับไปดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ

๔.๒ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ

๔.๓ จัดส่งผู้พิการที่มีความสนใจไปศึกษาเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์ เพื่อกลับมาซ่อมสร้าง แก้ไข ขยะอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถ Reuse Recycle ได้อันเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะของเทศบาลนครตรัง

๔.๔ จัดทำแผน/ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยมีผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

๔.๕ ประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุง และวางแผนงานในการพัฒนางานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.      ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๖.      ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง

๗.      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ เทศบาลนครตรัง

๗.๒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

๗.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

๗.๔ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

๗.๕ หอการค้าจังหวัดตรัง

๗.๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

๗.๘ ภาคีเครือข่ายผู้พิการในจังหวัดตรัง และจังหวัดต่างๆ

๘.      งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๙.      สถานที่ดำเนินการ ชมรมผู้พิการเทศบาลนครตรัง

๑๐.  ที่ปรึกษาโครงการฯ

๑๐.๑ นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๑๐.๒ นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง

๑๐.๓ นายจิระศักดิ์ ควนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง

๑๐.๔ นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ.

๑๑.๑ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ ที่ต้อง พัฒนา ก้าวหน้า ยั่งยืน ตลอดไป

๑๑.๒ ชมรมฯได้รับความเมตตา ช่วยเหลือสนับสนุนจากพาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม บริษัท ฯลฯ

๑๑.๓ ชมรมฯสามารถหารายได้เป็นทุนในการช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสที่ติดบ้านติดเตียงเพื่อสร้างเสริม ขวัญกำลังใจให้บุคคลเหล่านั้นมีพลังในการสร้างคุณงามความดีเพื่อสังคมประเทศชาติต่อไป

โดย Sathaporn Mungphienman

1 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม