ThaiHealth Academy ปั้น นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2566 กรุงเทพฯ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ผู้จัดการฝ่าย สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดย ThaiHealth Academy เข้าร่วมจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน กว่า 60 คน จัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านสร้างเสริมสุขภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการทำงาน ในรูปแบบวิธีคิดกรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันฯ พัฒนากลไก สานพลังองค์กรภาคีเครือข่าย ขยายผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และจัดการปัญหาได้เอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=349209

Shares:
QR Code :
QR Code