Tag คำว่า "ภาวะอ้วน ลงพุง ประชากรไทย ผู้หญิง เส้นรอบ"

  • 15 ตุลาคม 2555 13K
    ภาวะอ้วนลงพุง

    ความชุกของภาวะอ้วนลงพุง หมายถึงการมีเส้นรอบวงเอวขนาด>90 ซม.ใ...