Tag คำว่า "ถึงแก่ชีวิต"

  • 25 ธันวาคม 2555 2K
    เป็นหมอก็พลาดได้

    ไม่ใช่ว่าเป็นแพทย์แล้วจะปราศจากความผิดพลาดโดยสิ้นเชิง เป็นแพ...