Tag คำว่า "การจาม"

  • 01 พฤษภาคม 2556 3K
    "จาม" บอกนิสัย

    แพทย์ประสาทวิทยาและจิตแพทย์ชื่อดังของอเมริกาพบว่า อาการไอและ...

  • 02 เมษายน 2555 4K
    ระบบหายใจ

    การหายใจเป็นกระบวนการในการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์...