Tag คำว่า "กรองของเสีย"

  • 29 มิถุนายน 2555 21K
    โรคถุงน้ำที่ไต

    ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับถ่ายออกม...