sook by สสส

หนังสือมาใหม่

NCDs โรคที่คุณสร้างเอง ราคา 160 บาท

ผู้แต่ง : รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก / อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ไข่มุก
หนังสือเล่มนี้ชี้ชวนให้เราเข้าใจว่าโรค NCDs เกิดขึ้นจากตัวเรา ดังนั้นถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และทำตามคำแนะนำของนายแพทย์ปัญญา ไข่มุก จะทำให้เราห่างไกลจากโรคร้ายและมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม : NCDs คืออะไรกันแน่, ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค NCDs, พฤติกรรมก่อโรค NCDs, สูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, เลิกเป็นสิงห์อมควัน, จน เครียด ต้องเลิกเหล้า, แก้ไขมลพิษทางอากาศ

ฮิวแมนนิจูด (Humanitude) ราคา 220 บาท

ผู้แต่ง : อีฟส์ ฌีเนสเตอ/ โรเซตต์ มาเรสก็อตติ/ ฮนดะ มิวะโกะ
หลักการของ Humanitude คือการดูแลด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ ความอบอุ่น อ่อนโยน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยสามารถนำวิธีการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งผู้รับการดูแล และผู้ให้การดูแลได้อย่างน่าอัศจรรย์

หนังสือขายดี

วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน ราคา 225 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ ราคา 220 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

หนังสือฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree ชุดอ่าน อาน อ๊าน ราคา 900 บาท (เล่มละ 30 บาท จำนวน 30 เล่ม)

ผู้แต่ง : คณะนักวิชาการพัฒนาชุดหนังสือ โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

หนังสือแนะนำ

โชคดีที่อายุยืน ราคา 120 บาท

ผู้แต่ง : น้ำฝน บรรลังก์
หนังสือ “โชคดีที่อายุยืน” ได้รวบรวมและปรับปรุงข้อปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุควรให้ความใส่ใจ เช่น ด้านสุขภาพทางกาย เน้นเรื่องการป้องกันการหกล้ม พัฒนาความสามารถในการทรงตัว และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันการล้มในระยะยาว ด้านสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ระวังภัยจากโรคเสมือน เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดหมายหรือจุดหายของชีวิต ราคา 175 บาท

ผู้แต่ง : ยิ่งยอด หวังประโยชน์,ธนิดา อภิสิทธิ์, รุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ

What Makes Us Human? ราคา 180 บาท

ผู้แต่ง : Dr. Jean -Louis Lamboray

Visual Thinking คิด/เห็น/เป็นภาพ ราคา 295 บาท

ผู้แต่ง : กลุ่ม Black Box

ให้โลกสอนลูก ราคา 180 บาท

ผู้แต่ง : พ่อโอ๊ค - คฑา มหากายี

กินดี ต้องมีผัก ราคา 160 บาท

ผู้แต่ง : ชิดชนก ชูช่วย

โค้ชความคิด : สุขภาพเปลี่ยน แค่ปรับมุมมอง ราคา 170 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

คู่มือกรีนดี Live Green Guide ราคา 220 บาท

ผู้แต่ง : Greenery.org

SOOK Magazine

-

Free Copy : SOOK Season Issue 3 April - July 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 75 Febuary 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 74 January 2018

-

พบกับ SOOK Magazine No.73 Decenber 2018