sook by สสส

Quote for Thought SOOK Magazine No.64


ความสุขและกำลังใจดีๆ จากคอลัมน์ "Happiness Quote"ใน SOOK Magazine เล่มที่ 64 ที่นำสุภาษิตจีน "อย่าริเปิดร้านค้า นอกจากคุณจะเป็นคนชอบยิ้ม" โดยคุณพิทยากร ลีลาภัทร์