sook by สสส

Quote for Thought SOOK Magazine No.72 สิ่งสำคัญของชีวิตคืออะไร


สามสิ่งที่สำคัญเพื่อการมีชีวิตที่ดี คือ เงิน เวลา และสุขภาพ และทั้งสามอย่างนี้จะมีพร้อมได้ต้องอาศัยการ “บริหาร” ที่ดี อยากมีเงินพอก็ต้องรู้จักบริหารเงิน อยากมีเวลาพอสำหรับสิ่งที่ควรทำ ก็ต้องรู้จักบริหารเวลา อยากมีสุขภาพดี ก็ต้องรู้จักบริหารร่างกาย เมื่อมีสามอย่างครบแล้ว เราจะสามารถ “ใช้ชีวิต” เพื่อให้การมีชีวิตยืนยาว ไม่สูญเปล่า