sook by สสส

10 คำพูดสร้างเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว


บ้านเป็นมากกว่าสถานที่พักอาศัย เพราะมีคนในบ้านที่เรียกว่า “ครอบครัว” ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และการสื่อสารพูดคุยคือสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะ 10 คำง่ายๆ ที่มีความหมายสุดลึกซึ้งเหล่านี้คือกำลังใจทางอ้อมที่คนในครอบครัวอยากได้ยินมากที่สุด