sook by สสส

5 โรควิตกกังวลที่ไม่ควรมองข้าม


เพราะความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้กับทุกคน และการวิตกกังวลที่ไม่มากจนเกินไปย่อมช่วยใช้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ แต่ถ้าวิตกกังวลจนมากเกินไปและเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรควิตกกังวล ซึ่งถ้าไม่รีบรักษาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว