sook by สสส

Quote for Thought SOOK Magazine No.66 : เสียสละสุขภาพเพื่อหาเงิน


ความสำเร็จในหน้าที่การงานและทางโลก ไม่ได้ช่วยปกป้องเราจากโรคภัย แต่ตรงกันข้ามมักจะนำพาโรคภัยมาให้เราด้วยซ้ำ ลองถามตัวเองดูว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต และต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริง แล้วคุณจะพบว่า “ความกังวล” ไม่อยู่ในรายการของสิ่งที่ต้องทำเลย แต่ใช้สติพิจารณาเท่านั้นเอง