sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สานรักให้ฉลาดและสุขภาพดีกับกิจกรรม Active Family

เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดทัศนะ ค่านิยม ความเชื่อที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ฉะนั้นแล้ว “การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว” จึงเป็นเรื่องสาคัญมาก

ข้อดีของครอบครัวที่มีการใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

1.ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุย สร้างสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน

2.ได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม

4. “Active Family” ช่วยฝึกประสาทสัมผัส เพิ่มทักษะทางสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก รู้อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรม “Active Family” กิจกรรมเสริมสร้างเวลาในครอบครัว ด้วยการออกกาลังกายร่วมกัน

ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ช่วยฝึกประสาทสัมผัส เพิ่มทักษะสมอง และควบคุมการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี ผ่านกิจกรรมแบบสันทนาการ มางานเดียวได้ทั้งสุขภาพดี แถมแฮปปี้กันทั้งบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : กิจกรรม Active Family กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพในครอบครัวด้วยการออกกาลังกาย