sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สรุปองค์ความรู้ : เลี้ยงลูกยุค ดิจิทัล

พวกเราจะเลี้ยงลูกอย่างไร ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี ก้าวไกล คุณพ่อ คุณแม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องเลี้ยงดูลูก ในยุคดิจิทัล ที่จะมาแนะนำ การเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับการเลี้ยงเด็กในที่มีข้อมูล ข่าวสารผ่าน มามากมาย ไม่เว้นแต่ละวัน จะทำอย่างไรให้เด็กสามารถแยกแยะถูก ผิด ดี ชั่ว และรู้จักนำเทคโนโลยี ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ค์ และให้เกิดประโยชน์ และเกิดประโยชน์ และระวังอันตรายจากภัยร้ายในโลกไซเบอร์ เติบโต เป็นผู้ใหญ่อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย รศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาเข้าฟังในวันนี้ เพราะ
- เหมาะกับชีวิตของตนเอง ที่มีลูกแล้ว และนำความรู้ไปใช้เลี้ยงลูกได้จริง
- นำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกในยุคให้ ให้เป็นเด็กที่ Smart

อะไรคือ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เราทำน้อยได้เงินมาก เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีพัฒนาการจากยุค 1.0-ยุค 3.0 ดังนี้
- ยุค 1.0 คือ เกษตรกรรม
- ยุค 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา
- ยุค 3.0 คือ อุตสาหกรรมหนัก
- ยุค 4.0 คือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานการณ์การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดังนี้
- 73% คนไทย มีโทรศัพท์มือถือ
- 46% คนไทย เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- 95% คนไทย เข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยี

ทักษะที่จำเป็น ที่เด็กต้องเรียนรู้ ในยุค 4.0 คือ
1. สังเกต
2. คิด วิเคราะห์
3. แก้ปัญหา
4. สร้างสรรค์
5. ควบคุมตัวเอง
6. ทักษะสังคม
7. คุณธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี เด็กเรียนรู้ จาก พ่อ แม่ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ทำอย่างไรให้เด็ก มีรากที่แข็งแรง เติบโตขึ้นมามีศักยภาพ เหมือนต้นไม้ที่แข็งแรง ต้องฝึกให้เด็กคิดอะไรที่แตกต่าง ดังนี้
1. มีความรู้เท่าทัน ผู้คน และสิ่งแวดล้อม
2. มีความเข้าใจ และการปรับตัว ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในเรื่องเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อใช้ต่างๆ
3. มีความเข้าใจผู้คน ที่มีความหลากหลาย และฟุ้มเฟ้อตามกระแสค่านิยม ที่เน้นวัตถุ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี ต่อมนุษย์ ซึ่งสร้างให้เกิดพฤติกรรม และสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้าน ความอดทนรอคอย การมีสมาธิจดจ่อ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด และความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะเทคโนโลยี มีองค์ประกอบของประโยชน์ ดังนี้
1. สะดวก
2. รวดเร็ว
3. เชื่อมโยง
4. เข้าถึงตลอดเวลา
5. เร้าใจ

ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยี ได้โดย
1. ฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ฝึกใช้ตลอดเวลา

ฝึกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
1. ฝึกค้นหาในสิ่งที่เห็นไม่เห็น
2. ฝึกมองให้เห็นในสิ่งที่เหมือนต่าง
3. เสริมสร้างพื้นที่ความฉลาดจากการฝึกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยใช้คำถามนำความคิด
4. วางแผนแก้ไขปัญหา จากการเห็นปัญหา และหาทางแก้ไข เพื่อต่อยอดพัฒนาสมอง
5. สร้างสรรค์ จากการสังเกต การคิดเป็น เพื่อพัฒนาตนเอง
6. ควบคุมตัวเอง ถูกควบคุม และคุมตัวเองได้ พฤติกรรมรู้ผิดชอบชั่วดี
7. ทักษะทางสังคม ปรับตัว รู้ผิดชอบ ชั่วดี มีความสุขในสังคม
8. คุณธรรม มีแบบอย่าง ทำได้จริง ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
9. ช่วยเหลือตนเอง ต่อตนเอง ใช้ชีวิตในสังคม และใช้ชีวิตได้ดีขึ้น

ที่มาของพฤติกรรมของมนุษย์
1. พฤติกรรมเลียนแบบ (Social Learning)
2. พฤติกรรมเชื่อมโยง (Classical Conditioning)
3. พฤติกรรมตอบสนอง (Operant Conditioning)

ที่มาของสังคม
1. ร่วมกันตอบสนอง
2. ความดีงาม
3. ความไม่ดี ไม่งาม

อ้างอิงจาก ถอดความรู้ เสาร์สร้างสุข ตอน เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซอยงามดูพลี