sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

7 วิธีสอนเด็กให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

การรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นอีกหนึ่งปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา วันนี้ SOOK by สสส. ขอน้อมนำคำสอนนี้มาปรับใช้ และแนะนำวิธีสอนเด็กๆ ให้เป็นคนมีความรับผิดชอบด้วย 7 วิธีง่ายๆ โดยสอนผ่านกิจกรรม และเรื่องใกล้ตัวเด็กๆ ดังนี้ค่ะ

เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การฝึกอบรมเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก เป็นการสร้างนิสัย และวินัยที่ดีในอนาคตค่ะ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรค่อยๆ ฝึกเด็กๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เวลากับเขาให้มากๆ รับรองว่าลูกหลานของเราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยแน่นอนค่ะ