sook by สสส

8 เคล็ดลับสร้างครอบครัวสุด Strong

ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนเรา เพราะมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้แก่สมาชิกในครอบครัว แม้ครอบครัวจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม แต่ก็สามารถสร้างคนคุณภาพออกสู่สังคม ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้ SOOK by สสส. มีเคล็ดลับสร้างครอบครัวสุด Strong มาฝากกันค่ะ

เห็นไหมคะว่า ครอบครัวเล็กๆ ที่สตรอง สามารถผลิตคนคุณภาพออกมาเป็นฟันเฟืองที่ช่วยขยับเคลื่อนสังคมได้ มาสร้างครอบครัวสุด Strong ไปพร้อมๆ กันนะคะ