sook by สสส

หยุดโรงเรียน...ไม่หยุดเรียนรู้

ในสถานการณ์โควิดนี้ แม้โรงเรียนจะต้องหยุดชั่วคราว แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับลูกๆ ได้ ด้วยแนวทางดีๆ ดังนี้เลยค่า!!

1.พ่อแม่ควรวางแผนกิจกรรมที่เด็กจะทำในแต่ละวัน : โดยวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ทางไกลของโรงเรียน และควรพูดคุยกับเด็กถึงแผนกิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามแผนกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง ชมเชยเมื่อเด็กทำได้

2. เรียนออนไลน์ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ : การปล่อยให้ลูกๆ นั่งเรียนทางสื่อออนไลน์นานๆ อาจทำให้น้องๆ ขาดสมาธิได้ ทำให้เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ พ่อแม่จึงควรแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นๆ สลับกับช่วงพัก

3. พ่อแม่ควรสื่อสารกับครูเรื่องแผนการเรียนรู้ที่บ้าน : ทั้งส่วนที่เป็นการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ และกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ

4. พ่อแม่ต้องรักษากิจวัตรประจำวันของลูกอย่างสม่ำเสมอ : เช่น เวลาตื่นและเข้านอน เวลาอาหาร เวลาพัก ควรเป็นเวลาเดิมทุกวัน มีช่วงเวลาที่ให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกาย ช่วงพัก เหมือนที่โรงเรียน

5. ตระหนักถึงคุณภาพของเนื้อหาสื่ออื่นๆ ที่ลูกใช้ที่บ้านด้วย : พ่อแม่ควรเลือกสื่อที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

6. ให้เด็กใช้ social media ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ : คุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกๆ เล่น social media   เช่น Facebook , Line เพื่อให้เด็กๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู

7. รักษาสมดุลของการใช้สื่อออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ ในบ้าน :  คุณพ่อคุณแม่ควรหากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากสื่อออนไลน์ทำร่วมกันกับเด็ก เช่น การเดินเล่นรอบบ้าน เกมกระดาน อ่านหนังสือร่วมกัน ฯลฯ

ที่มา : บทความ “หยุดโรงเรียน... แต่ไม่หยุดเรียนรู้” kidactiveplay.com