sook by สสส

อยากออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เริ่มต้นอย่างไร?

การเตรียมพร้อมด้านการเงิน เพื่อใช้ในยามแก่ตัว เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรวางแผนกันตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะถ้ายิ่งเริ่มเร็ว ก็จะยิ่งมีระยะเวลาเก็บออม และได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง มาเริ่มกันเลยดีกว่า!!

1.กำหนดอายุเกษียณ : เพื่อจะได้รู้ว่า เราจะมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมเงินอีกนานเท่าไหร่

2.ประมาณช่วงเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ : เช่น 20 ปี เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องใช้เงินหลังเกษียณอีกกี่ปี โดยอาจประเมินจากคนในครอบครัวว่าส่วนใหญ่มีชีวิตถึงอายุเท่าไร ประกอบกับข้อมูลสุขภาพร่างกายของตัวเอง 

3.ประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ  : จากไลฟ์สไตล์ และต้องไม่ลืมคำนึงเรื่องเงินเฟ้อโดยประมาณเป็นรายเดือน แล้วคำนวณเป็นปี จากนั้นคำนวณตามช่วงอายุหลังเกษียณ 

4.ประมาณการรายได้หลังเกษียณ : เช่น เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ

5.วางแผนการออมในปัจจุบัน : จากประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้หลังเกษียณ เราก็จะรู้ว่าต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไร จึงสามารถวางแผนการออมได้ 

เรียนรู้เคล็ดลับการออมเพื่อวัยเกษียณเพิ่มเติมได้ที่หนังสือ เงินออมเพื่อวัยเกษียณ