sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

Happy Family ครอบครัวอบอุ่น

บ้านนี้มีรัก! ครอบครัวอบอุ่นสร้างได้แค่เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว หัวใจสำคัญของการอยู่รวมกันอย่างเข้าใจและมีสุข...
ต้องบอกว่า ครอบครัว มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ การเรียนรู้ การพัฒนาความคิดของสมาชิกในครอบครัว สู่การเป็นผู้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในสังคม เพราะมีบทบาทใกล้ชิดกับชีวิตของแต่ละคนในสังคมถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังความเชื่อ ถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติต่างๆ วิธีปฎิบัติตนส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม นอกจากนี้เวลาที่สมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหา คนในบ้านมักเป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บำบัด ฟื้นฟู ให้สมาชิกภายในบ้านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยความรัก ความผูกพัน และความปราถนาที่ดีต่อกันอย่างจริงใจ...

ครอบครัวอบอุ่น สร้างได้ด้วยหลักการง่ายๆ ดังนี้
1. มีขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งขอบเขตส่วนบุคคล และคนในครอบครัว

2. มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม ไม่ห่างเกิน ไป และไม่ใกล้ชิดกันเกินไป สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวได้

3. มีการจัดลำดับอำนาจ และความเป็นผู้นำที่ชัดเจน

4. สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกัน

5. โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีความยืดหยุ่นดีและเหมาะสม

6. สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีการจัดระบบภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

8. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9. มีเครือข่ายทางสังคมที่ดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว

10. สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร

แต่ท้ายสุดแล้วธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนคือ “ ใครก็ตามที่เราอยู่ใกล้แล้วมีความสุข สบายใจหรือสนุกสนาน นั่นคือคนที่เราอยากอยู่ด้วย...ใครก็ตามที่อยู่ด้วยแล้วเป็นทุกข์ หงุดหงิด อึดอัด รำคาญ นั่นคือคนที่เราอยากถอยห่าง” ฉะนั้นแล้วมาร่วมสร้าง “ครอบครัวอบอุ่น” แบบอย่างที่ดีให้เป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานต่อยอดสู่การเป็นคนต้นแบบที่ดีของสังคมกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความ 10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส้รางเสิมสุขภาพ สสส.