sook by สสส

คู่มือประจำวัย รับมือยังไงกับวัย 18

'18 ปี' เป็นเวลาไม่มาก ไม่น้อย แต่ก็นานเพียงพอ ที่จะทำให้ใครสักคนเริ่มรู้จักกับโลก วัย 18 เป็นวัยสำหรับการทดลองและตัดสินใจ เพื่อสั่งสมองค์ความรู้ก่อนจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว


ในปัจจุบัน คนวัย 18 ในยุคสมัยนี้ได้ถูกนิยามว่าเป็น คนรุ่น Z หรือกลุ่ม Generation Z ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากคนในยุคก่อนหน้า ความแตกต่างนี้รวมไปถึง เรื่องของวิถีชีวิต ความสนใจ รสนิยม ทัศนคติ ทั้งในชีวิต ประจําวันและการทํางาน เช่น คนรุ่นนี้มีความสนใจที่ หลากหลาย และชอบทดลองทําสิ่งต่างๆ แบบที่ไม่ซ้ําเดิม เป็นต้น

นอกจากความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆ คน Gen Z ยังมีความหลากหลายในหมู่คนรุ่นเดียวกันเอง ด้วย ซึ่งสังคมและคนรอบข้างควรให้ความสนใจอย่าง ใกล้ชิด เพราะกลุ่มคนวัยนี้คือกลุ่มคนที่มีพลัง มีความ สร้างสรรค์ ซึ่งกําลังก้าวขึ้นมาสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะเป็น เรี่ยวแรงในการกําหนดทิศทางของสังคม

แต่ขณะเดียวกัน คนวัย 18 ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นวัย “ผู้ใหญ่” อย่างเต็มตัว แต่เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และการค้นหาตัวเอง เพื่อทําการตัดสินใจและตั้ง เป้าหมายสําคัญๆ ในชีวิต การให้พื้นที่กับคนอายุ 18 โดยไม่ชี้ผิดถูก เป็นวิธี ที่ดี ที่จะทําให้คนวัย 18 พร้อมเปิดใจ ซึ่งจะนําไปสู่การ มีสัมพันธภาพที่ดี ผ่านการพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับ คนรอบข้างที่พวกเขาไว้ใจ

จากความสําคัญนี้ สสส. จึงได้ระดมองค์ความรู้จาก สสส. รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้ที่เหมาะ กับคนวัย 18 ออกไปสู่สังคม นี่จึงเป็นเหตุผลในการจัดทํา “ชุดคู่มือสําหรับวัย 18” ชุดนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกแรงขับ เคลื่อนหนึ่ง ทั้งกับคนอายุ 18 ปีเอง และคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง จะสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดและใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยกําหนดทิศทางชีวิตที่เปี่ยมด้วยสุขภาวะ

อ่านหรือดาวน์โหลด “ชุดคู่มือสําหรับวัย 18” ได้ที่นี่
คลิกเลย http://bit.ly/2U8crLV