sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​SOOK KIDS SANOOK CAMP: EQ Smart Camp


​SOOK KIDS SANOOK CAMP: EQ Smart Camp

สำหรับ SOOK KIDS SANOOK CAMP: EQ Smart Camp โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ EQ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ทั้ง 3 วัน

วันที่ 1 "Inside Out ข้างในนี้มีอะไร?" น้องๆ เรียนรู้การทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็ก และการพัฒนาสมองทั้งสองซีกจะบ่งบอกความชอบ ความสนใจ ที่จะส่งผลไปสู่อาชีพในฝันของเด็กๆ

วันที่ 2 "นักจัดการอารมณ์" น้องๆ เรียนรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นจากสถานการณ์สมมติ เพื่อให้น้องๆ ได้ระดมความคิดภายในกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบ การแสดงบทบาทสมมติ และพัฒนาศักยภาพ EQ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำงานศิลปะร่วมกัน ฝึกการทำงานร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม

วันที่ 3 "ผู้จัดการ ปัญหา" น้องๆ พัฒนาศักยภาพ EQ โดยการทำกิจกรรมที่มีการแก้ปัญหาร่วมกันในทีม ทำให้เกิดความมุ่งมั่นพยายามและปรับตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ตนเองและทีมไปสู่ความสำเร็จ SOOK by สสส. มีประมวลภาพกิจกรรมและความน่ารักของน้องๆ มาฝากกัน ซึ่งน้องๆ จะสนุกสนานมากแค่ไหน ไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ