sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​SOOK KIDS SANOOK CAMP : Flying Imagination Camp


​SOOK KIDS SANOOK CAMP : Flying Imagination Camp

สำหรับ SOOK KIDS SANOOK CAMP : Flying Imagination Camp ซึ่งเป็นแคมป์สนุกของเด็กชอบเล่น ชอบคิดสร้างสรรค์ และน้องๆ จะได้สนุกอย่างเต็มที่ เพราะกิจกรรมนี้จะมีตลอด 3 วัน เรียกได้ว่าน้องได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน

วันที่แรก Jr.DIY นักประดิษฐ์ตัวน้อย : พบกับวิทยากรพิเศษที่มาสร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยเรื่องของใกล้ตัวนำมาสร้างประโยชน์ให้น้องๆ พร้อม Workshop DIY กับ นัก DIY มืออาขีพอย่างคุณเบล สุวรรณา ศรีนุตพงษ์ น้องๆ จะได้แนวคิดจากกิจกรรมคือ ความคิดสร้างสรรค์คือการขยายขอบเขตของจินตนาการ และมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหากไม่ลงมือทำ

วันที่ 2 Jr.Creative นักคิดตัวน้อย : เรียนรู้การใช้ไหวพริบ เปิดโลกไอเดีย ในการใช้สิ่งรอบตัวเพื่อแก้ปัญหา และฝึกฝนการใช้ชีวิตแบบนักคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดแตกต่างจะทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด หรือทำให้เกิดความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่ง

นที่ 3 Jr.Actor ปลุกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ด้วย : Role Play ผ่านละครนิทานที่น้องๆ ชื่นชอบ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องสุขภาวะลงไป เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะที่ดี และ Workshop ทำเครื่องแต่งกายในละครจากจินตนาการของน้องๆ งานนี้น้องๆ จะนำความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายแบบมาใช้ในการเตรียมความพร้อม เมื่อลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

กิจกรรมทั้ง 3 วันนี้ ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้การใช้ไหวพริบ สร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนๆ และทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาสมอง และความคิดต่างๆ ค่ะ