sook by สสส

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่าย Learn & Life Camp

พฤศจิกายน 63 วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่าย Learn & Life Camp
 • เดือน : พฤศจิกายน 63
 • รายละเอียด : รายชื่อ รอบที่ 1 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
  1. ด.ช.ศุภวิชญ์ จางบัว
  2. ด.ช.ปัญญพัฒน์ พิกุลแก้ว
  3. ด.ญ.พัชรศยา ชูชาคิพงษ์
  4. ด.ญ.รมิดา เพิกปุ้ย
  5. ด.ญ.วฤณพร ประทีป ณ ถลาง
  6. ด.ญ.ภริตพร ธัมนุวัติ
  7. ด.ญ.นัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม
  8. ด.ญ.สิรมณี บุญฤทธิ์
  9. ด.ช.ณัฐวุฒิ ชนะการ
  10. ด.ช.สุกฤต ชนะการ
  11. ด.ญ.ศุภิดา ดิลกฤทธิ์ดำรง
  12. ด.ช ศุภนัฏ สื่อสัมพันธ์
  13. ด.ญ เบญญาภา สื่อสัมพันธ์
  14. ด.ญ.พรอุมา บุญแจ่ม
  15. ด.ญ. พราว ศิริวิกรานต์
  16. ด.ญ.นภสร ด่านอุดม
  17. ด.ช.อรุณภาส ด่านอุดม
  18. ด.ช.ชานุวัฒน์ ตั้งมนัสวงศ์
  19. ด.ช.ชยพล รตนวัณณ์
  20. ด.ญ.ณพิชญ์นิตา แสงทอง
  21. ด.ญ.พรวฤณ ตัน
  22. ด.ญ.พิมฟ้า ไชยภากร
  23. ด.ญ.กุลธารินท์ พรนรินทร์ชัยโชค
  24. ด.ช.มิคาเอล กาสาวพานิชย์
  25. ด.ช.บารมี ยั่งยืน
  26. ด.ญ.พิมพ์ชนก เมืองอุดม
  27. ด.ญ.พิมพ์มาดา​ เจริญจารุศิลา
  28. ด.ญ.ปริชญา​ เปาะปักษิณ
  29. ด.ญ.นงณภัส จิรภัทรสิทธา
  30. ด.ช.ภูภัท รอดอารีย์
  31. ด.ช.ดนุภัทร เฉตรไธสง
  32. ด.ช.ไฮเดอร์​ คิวเทส
  33. ด.ญ.ธันย์ชยา วัฒนสกุลเอก
  34. ด.ญ.พนิตพิชา​ ชนานำ
  35. ด.ช.สรัชพงษ์ พุทธเตริญ
  36. ด.ช.สทานน กาญจนาทวีลาภ
  37. ด.ญ.ธนัญกานต์ ภิวัฒน์ธนรักษ์
  38. ด.ญ.สิริธารณ์ ภิวัฒน์ธนรักษ์
  39. ด.ญ.พรปวีณ์ เกียรติปฐมชัย
  40. ด.ญ.ณิชนันทณ์ รติภูมิ
  41. ด.ช.ธีร์ทัศน์ สัญชาติวิรุฬห์
  42. ด.ญ.ณัทท์ณพิณ รติภูมิ
  43. ด.ญ.ญานตา วุฒิวรดิษฐ์
  44. ด.ญ.พิมพ์มาดา ปัทมาอนุกูล
  45. ด.ช.อชิระ ติมาลา
  46. ด.ญ.ศรีสกุล สกุลศรีสัจจะ
  47. ด.ช.กันตนภ รักธรรม
  48. ด.ช.อริยทานต์ หงส์ธนนันท์
  49. ด.ญ.ณปภา หวังพิทักษ์​
  50. ด.ช.ปรมะ เตชเมธากุล
  51. ด.ญ.ธีร์รฌา หอมชง
  52. ด.ญ.เฌอราธี หอมชง

  รายชื่อ รอบที่ 2 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563
  1. ด.ช.แธนพ์คุณณ์ ตั้งเสริมวงศ์
  2. ด.ช.ภคพล วรรณสูตร
  3. ด.ช.พีระ จิตจาตุรันต์
  4. ด.ญ.ทอฝัน กันทนงค์
  5. ด.ช.พีชรวินทร์ จุรีกานนท์
  6. ด.ญ.รินทร์ณภัทร คล้ายคล่องจิตร
  7. ด.ญ.ฟ้าอมร ไชยวิสุทธิกุล
  8. ด.ช.วิมุตติฉัตร รัตนกิจพิศาล
  9. ด.ญ. รวิษฎา วรรธนาคม
  10. ด.ช.อาธิศวร์ มารีอนุเคราะห์
  11. ด.ญ.ปิ่นทิพย์ สาวิสิทธิ์
  12. ด.ญ.ศินาถ สารภิรมย์
  13. ด.ญ.ธนิกา ยั่งยืน
  14. ด.ญ.เบญญาภา อัษฎมงคล
  15. ด.ช.ภัทรเวท อัษฎมงคล
  16. ด.ช.ปัณณทัต ลิ้มประไพพงษ์
  17. ด.ญ.ธารธีปภา มูลลือ
  18. ด.ญ.ปิยธิดา ชื่นเกษร
  19. ด.ญ.กัญชพร กันทนงค์
  20. ด.ช.ธรรศ กีรติพิชญ์
  21. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ สุระรัตน์ชัย
  22. ด.ช.จิรภัทร ศรีชำนาญ
  23. ด.ญ.วรินทร รัตนสมบัติ
  24. ด.ช.เพทาย เวชมาลีนนท์
  25. ด.ช.ณัฐเศษรฐ พงษ์ธารัก
  26. ด.ญ.อธีนา ธรรมศักดิ์
  27. ด.ช.ฉัตรภวิษย์ แท่นทอง
  28. ด.ญ.ณมน มีศิริ
  29. ด.ญ.คีตา มีศิริ
  30. ด.ญ. รวินท์นิภา กีรติพรานนท์
  31. ด.ช.อินทัช คงหวัง
  32. ด.ญ.ณฐมน รัตนสมบัติ
  33. ด.ญ.กัญญาณัท เกิดเกตุปิ่น
  34. ด.ญ.ชนเนษฏ์. แซ่ลิ้ง
  35. ด.ช.ณัฐทกฤต คูถิรตระการ
  36. ด.ญ.พิชชานันท์ นากสุข
  37. ด.ญ.พิมพ์พิชชา นากสุข
  38. ด.ช.กวี เจริญหลาย
  39. ด.ญ.กุลธนัยท์ ดอนหัวล่อ
  40. ด.ช.บัณฑิตวงศ์ ลิ้มอัมพรเพชร
  41. ด.ช.ภูมิรพี เส็งสาย
  42. ด.ญ.จิตตอโสภา วงศ์พาสุข
  43. ด.ญ.นภัสสิริ จันทร์สอาด
  44. ด.ช.อัศจรรย์ จรุงพรสวัสดิ์
  45. ด.ช.ญาณกวี แก้วกระจ่าง
  46. ด.ช.จิรัฎฐ์ ธนสิทธิ์รวีกุล
  47. ด.ช. พิชญุตม์ ชาตโกศล
  48. ด.ญ. อิทธิญาภาวิ์ พรธาดาวิทย์
  49. ด.ญ.ธนภรณ์ พรธาดาวิทย์


  รายชื่อ รอบที่ 3 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
  1. ด.ญ.ลฏาภา เกตุพิบูลย์
  2. ด.ช.ธีรุตม์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์
  3. ด.ญ.ปัณฑ์ลภัส มณีแดง
  4. ด.ญ.กัญ​ณ​ภัทร​ นุ​ติ​กิตติ​วัฒ​
  5. ด.ญ.สุชัญญา ลักขณาศิริวัตร
  6. ด.ญ.ศศิอำไพ ตรีวิจิตรไพศาล
  7. ด.ช.ธรรมคุณดนัย อดกลั้น
  8. ด.ญ.ริตา โตสุนทร
  9. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ชื่นสวัสดิ์
  10. ด.ช .นพัตธร กิตติสัทโธ
  11. ด.ช.จิรัฏฐ์ เล็กสิงห์โต
  12. ด.ญ.นวินดา กิตติสัทโธ
  13. ด.ช.สุภพัชญ์ เลิศไพบูลย์ปัญญา
  14. ด.ญ.กุลธารินท์ ธนกรณ์ไพศาล
  15. ด. ช. ไกรย์ ไกรยูรเสน
  16. ด.ญ.จินตา นิมิตรนาวิน
  17. ด.ช.คุณ ลีลานิมิต
  18. ด.ญ.แพรเรียงดาว คำยิ่ง
  19. ด.ญ. ภค​พร​ จิตร​ชัยภูมิ​
  20. ด.ช ปุ​ญ​ญ​พัฒน์ ​บุตร​แสน​คม​
  21. ด.ช. บุณณ์ชัย เตชะรัตนประเสริฐ
  22. ด.ญ.เบญจมญชุ์ พุกบุญมี
  23. ด.ญ.นิรินทร์ ศรีสวัสดิ์
  24. ด.ช.ชินท์ณภัทร มหธนาคม
  25. ด.ช.บุญญฤทธิ์ มะหิงสิบ
  26. ด.ญ.นรมน ยศราวาส
  27. ด.ญ. ปรานต์ สิงห์จานุสงค์
  28. ด.ญ.ชนกานต์ แสงไกร
  29. ด.ญ.ณชญาภา นรนาถตระกูล
  30. ด.ช.ธรรมฤทธิ์ เขียวแก้ว
  31. ด.ญ.นัยน์ภัค. แก้วประเสริฐศรี
  32. ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ
  33. ด.ช.ธัชธรรม์ ศุทธวีร์สกุล
  34. ด.ญ.ศศิเอม​ฌ์​ ธนโอฬารสิน
  35. ด.ญ.ธัญพิชชา เพชรน้ำหนึ่ง
  36. ด.ญ. ชญาภา วิภูษิตวรกุล
  37. ด.ญ. ณิชารี วิภูษิตวรกุล
  38. ด.ช.ศิรา อารยะกุล
  39. ด.ญ.ศิริณ อารยะกุล
  40. ด.ญ.เพชร​กุล​ พุ่มเพ็ญ​ทรัพย์​
  41. ด.ช.ฐากรภาส​ พุ่มเพ็ญทรัพย์​
  42. ด.ช.เจษฎา โชติอนันท์ตระกูล
  43. ด.ญ.มนต์ณัฐ สินวรพันธุ์
  44. ด.ช.ฐากร คุ้มพร
  45. ด.ญ.ภวรัญชน์ นิมมานเทวินทร์
  46. ด.ช.สิรธีล์​ ผลมาก​
  47. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา​ ผลมาก
  48. ด.ช.วินไธย อนันต์พลาชัย
  49. ด.ช.เลิศวรรธน์ จันทร์ฤทธิ์


  รายชื่อ รอบที่ 4 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563
  1. ด.ญ.ปุญญาภา สุวรัตนานนท์
  2. ด.ช.ทชากร กุลวิเชียร
  3. ด.ญ.ชญาน์นันท์ พันธุ์สุรเวทย์
  4. ด.ญ.พชรมน กุวานนท์
  5. ด.ช. ธีรพัฒน์​ กอบ​บัณฑิต​
  6. ด.ญ. รวินท์นิภา ศรไกร
  7. ด.ช.กันต์ธีภพ ฟูวัฒนเศรษฐ์
  8. ด.ช.ภีกิช ระบือธรรมกุล
  9. ด.ญ.ธีรนาฏ ศรีสุวรรณ
  10. ด.ช. ธีทัต สวัสดี
  11. ด.ญ.ญาณิศา​ ทัศนวิบูลย์​
  12. ด.ญ.นันทภัค ลีลาภรณ์
  13. ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลีลาภรณ์
  14. ด.ช.สุภพิชญ์ เลิศไพบูลย์ปัญญา
  15. ด.ญ.วรัญญา เวชคุณานุกูล
  16. ด.ช.ธนภัทร​ นุวรณ์
  17. ด.ช.ศุภณัฐ โวล์คเมอร์
  18. ด.ช.ภัทรกร ผดุงโยธี
  19. ด.ช.วศิน กาญจนพัฒนา
  20. ด.ช.บวรทัต ต่อสุทธิ์กนก
  21. ด.ช.อชิรวินทร์ เมธาอริชวินทร์
  22. ด.ช.นิธิศ​ ธาดาธีรธรรม
  23. ด.ญ.ภัททิยา​ ธาดาธีรธรรม
  24. ด.ช.ณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล
  25. ด.ช.บรรณพล อารยะรัตนกุล
  26. ด.ญ.ข้าวหอม ตั้งสกุล
  27. ด.ญ.ณภาภัช แซ่ลิ่ว
  28. ด.ญ สลิลทิพย์ คเชนทร์พนาไพร
  29. ด.ญ.สู่ฝัน พลอยประดับ
  30. ด.ญ.สุพิชฌาย์ คกมิ
  31. ด.ช.พลกฤต คำแก่นแก้ว
  32. ด.ญ. รสา วณิชภาคย์
  33. ด.ช.จิรายุ วงศ์เดิมดี
  34. ด.ญ.ธนัชญา ธารานิติกุล
  35. ด.ญ.ธนัชพร ธารานิติกุล
  36. ด.ญ.ชนิพร​ นพพันธ์
  37. ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล
  38. ด.ช. วีรธร เจนทวีพรกุล
  39. ด.ช.ธนดล พูลวรลักษณ์
  40. ด.ช.ภคพล พูลวรลักษณ์
  41. ด.ช.ถิรวัฒน์ โซวิกุล
  42. ด.ญ.สุภชา โซวิกุล
  43. ด.ญ.พิชญ์สุภัค เวียงนนท์
  44. ด.ญ.นิชาพร นันทศิริ
  45. ด.ช.รภัสสิทธิ์ ประสพเกียรติโภคา
  46. ด.ญ.นภัทร อิงคมนตรี
  47. ด.ญ.จิตประภัสสร ทักษ์หิรัญฤทธิ์