sook by สสส

ประกาศรายชื่อสิทธิ์ผู้เข้าร่วมค่าย Food & Fit Kiddy Camp

พฤศจิกายน 63 วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : ประกาศรายชื่อสิทธิ์ผู้เข้าร่วมค่าย Food & Fit Kiddy Camp
 • เดือน : พฤศจิกายน 63
 • รายละเอียด : ประกาศรายชื่อสิทธิ์ผู้เข้าร่วมค่าย Food & Camp : Fit Kiddy Camp

  รายชื่อ รอบที่ 1 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
  1.ด.ญ.สุวพิชญ์ สัมมาเลิศภัณฑ์
  2.ด.ช.รณยศ แซ่โอ้ว
  3.ด.ญ. นภัสภรณ์ ไข่มุกด์
  4.ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ หงส์เลิศสกุล
  5.ด.ช.ฐิติพันธ์ สุวรรณศรี
  6.ด.ญ.ชนัญชิดา โรยแก้ว
  7.ด.ช.กวินธร ประทีป ณ ถลาง
  8.ด.ญ.มิลินท์ พันธุ์พรหมธาดา
  9.ด.ช.ภคิน พันธุ์พรหมธาดา
  10.ด.ญ.อชิรญา จุณณทัศน์
  11.ด.ญ.สิรีภัทร ไชยพล
  12.ด.ญ.ณภัทร อั้งอารีย์
  13.ด.ญ.ณัชพร อั้งอารีย์
  14.ด.ญ.วรรณวรัณธร ทิพยะวัฒน์
  15.ด.ช. กิตติพัฒก์ ศรีเลขะรัตน์
  16.ด.ช. จอมเดช ศรีเลขะรัตน์
  17.ด.ช.ภวิต พฤกษาเกษมสุข
  18.ด.ญ.ศวรรดา ด่านตระกูล
  19.ด.ช.อริย์ธัช อัศวชาติชาญชัย
  20.ด.ช.อธิวัฒน์ อัศวชาติชาญชัย
  21.ด.ญ.ฟ้าอมร ไชยวิสุทธิกุล
  22.ด.ญ.สมเพียงตะวัน ปัญจะลักษณ์
  23.ด.ญ.ปิ่นณฎา เมธาคุณ
  24.ด.ญ.เพียงพอ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
  25.ด.ช.พิชาพนม์ เบี้ยวไข่มุข
  26.ด.ญ.นลิศา ปิ่นศรีศิริรัตน์
  27.ด.ญ.บุณณดา สายสันติสุข
  28.ด.ช.ปุณณนัทธ์ สมณกิจ
  29.ด.ญ.ปัณฑ์ลภัส มณีแดง
  30.ด.ช.แธนพ์คุณณ์ ตั้งเสริมวงศ์
  31.ด.ญ.ธารธีปภา มูลลือ
  32.ด.ญ.กัญญาพัชร์ สัมภวะผล
  33.ธนบดี มังคลรังษี
  34.ด.ญ.ณัชพร มังคลรังษี
  35.ด.ช.เจตนิพัทธ์ พึ่งวรอาสน์
  36.ด.ญ.นีรธร เจนทวีพรกุล
  37.ด.ญ.คีตภัทร อำไพวรรณ
  38.ด.ญ.กิรณา บูรณพงษ์
  39.ด.ญ.พิมพ์พิชชา เบี้ยวไข่มุก
  40.ด.ญ.ชญาน์นันท์ พันธุ์สุรเวทย์
  41.ด.ญ.สุชัญญา ลักขณาศิริวัตร
  42.ด.ญ.ธีรดา สุขสวัสดิ์
  43.ด.ช.ธรรมคุณดนัย อดกลั้น
  44.ด.ญ.วิมุตติฉัตร รัตนกิจพิศาล
  45.ด.ญ.ริตา โตสุนทร
  46.ด.ญ.วฤณพร ประทีป ณ ถลาง
  47.ด.ช.ภริตพร ธัมนุวัติ
  48.ด.ช.ณาศิส เจียมศิริกาญจน์
  49.ด.ช.อัญรินทร์ บุญฤทธิ์
  50.ด.ญ.ศศิชา อร่ามเมือง

  รายชื่อ รอบที่ 2 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563
  1.ด.ญ.สิริเพชรัตน์ เสริมวงศ์วัฒนา
  2.ด.ช.วีราพัชร์ อธิโชติอนันต์
  3.ด.ช.ณฐกร ฤทธิ์ทองพิทักษ์
  4.ด.ญ.ทอฝัน วัฒนนาคะกุล
  5.ด.ช.ปุณณภพ ศรีชำนาญ
  6.ด.ช.พีรณัฐ โรหิตเสถียร
  7.ด.ญ.รวินท์นิภา ศรไกร
  8.ด.ช.ตุลย์ เทพประทุม
  9.ด.ช.ตุลา เทพประทุม
  10.ด.ญ.ลฏาภา เกตุพิบูลย์
  11.ด.ญ.แวว ธนสินโสภณ
  12.ด.ญ.ภูชิญา รัตนจิตต์ดำรง
  13.ด.ช.ภูริต รัตนจิตต์ดำรง
  14.ด.ญ.พิจิกา งามสมพล
  15.ด.ช.สวัสดี จินพละ
  16.ด.ช.พชร ทรัพย์สถาพร
  17.ด.ช.ฐปนัท อินทร์พรหม
  18.ด.ญ.ชญาดา อินทร์พรหม
  19.ด.ญ.พรปวีณ์ เกียรติปฐมชัย
  20.ดช ภวิศ โภคาปราการ
  21.ด.ญ.ชีรีน บินหะซัน
  22.ด.ญ.ธนาภา ชวนะสุนทรพจน์
  23.ด.ญ.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์
  24.ด.ช.สารสนเทศ ณ ลำพูน
  25.ด.ช.สารนิเทศ ณ ลำพูน
  26.ด.ญ.พรนับพัน วรรณฉัตรสิริ
  27.ด.ญ. พิชญา รัตนเมธาชาติ
  28.ด.ญ.ปุญญิศา เลิศทรัพย์ทวี
  29.ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์
  30.ด.ช ภัทรดิฐ จันทร์โรจนวานิช
  31.ด.ช.ปกเกษ เหนือเกษ
  32.ด.ญ.พรหมพรรณสร นิธิเสถียร
  33.ด.ช.พรหมพิริยะ นิธิเสถียร
  34.ด.ญ.ของขวัญ อัศวธรรมิกกุล
  35.ด.ญ.ปัญญพัฒน์ พิกุลแก้ว
  36.ด.ช.กิตตนันท์ คุ้มหมู่
  37.ด.ช.ธีรุต วิสุทธิ์เสรีวงศ์
  39.ด.ญ.อัยยาวดี มารีอนุเคราะห์
  39.ด.ช.ฐปนต ฐิตะวรรโณ
  40.ด.ช.นิธาน กำเหนิดดิษฐ์
  41.ด.ช.ทศสิทธิ์ วิเศษเจริญพร
  42.ด.ช.ทัศสิทธิ์ วิเศษเจริญพร
  43.ด.ช.ธนวินท์ จุรีกานนท์
  44.ด.ญ.ปัณณธิษณ์ ศรีสลวยกุล
  45.ด.ญ.ธิษณ์พิฌา ศรีสลวยกุล
  46.ด.ช.บวรทัต ต่อสุทธิ์กนก
  47.ด.ช.บวรรัช ต่อสุทธิ์กนก
  48.ด.ญ.ณัฐปภัสร์ อ่อนดีกุล
  49.ด.ช.พอเอม​ ใจสะอาด
  50.กุลธารินท์ พรนรินทร์ชัยโชค

  รายชื่อ รอบที่ 3 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
  1.ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
  2.ด.ญ.รวินท์นิภา กีรติพรานนท์
  3.ด.ช. กฤศ ฉิมวัย
  4.ด.ช. ภฤศ ฉิมวัย
  5.ด.ช.พศุตม์ นักปี่
  6.ด.ช.สทานน กาญจนาทวีลาภ
  7.ด.ช.มนพล ตั้งทางธรรม
  8.ด.ช วศิน กาญจนพัฒนา
  9.ด.ช.อินทัช คงหวัง
  10.ด.ช.อรุษ สงวนรัมย์
  11.ด.ช. ธีรภัทร ศึกษานนท์
  12.ด.ช.ภูมิศิษฎ์ พิพัฒน์ศรีกุล
  13.ด.ช.ญาณวุฒิ สงวนรัมย์
  14.ด.ญ.เมธินี บางประสิทธิ์
  15.ด.ญ. ปุญญิศา จีนศรีคง
  16.ด.ญ.รวิญา สัมฤทธิจามร
  17.ด.ช.ณัฏฐากร เยี่ยมแสง
  18.ด.ช.สรัชพงษ์ พุทธเจริญ
  19.ด.ญ.ณัฐยมล มุ่งธัญญา
  20.ด.ญ.พิมภะภา เจียรวิทยกิจ
  21.ด.ญ.วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์
  22.ด.ช.ภคพล วรรณสูตร
  23.ด.ญ.วรินทร รัตนสมบัติ
  24.ด.ช.ชวกร วิชชาริยนุกูล
  25.ด.ญ.ศินาถ สารภิรมย์
  26.ด.ช.กองทัพ เชื้อสกุล
  27.ด.ช.ธีรพัฒน์​ กอบ​บัณฑิต
  28.ด.ช.ยศวีร์ อมรวิสิทธิ์กูล
  29.ด.ช.ถิรชา​ จินาพงษ์
  30.ด.ช.ภูดิส ชินรัตนสุทธิ์
  31.ด.ญ.ธนิกา ยั่งยืน
  32.ด.ช.ปัญญาวุฒิ รวยทรัพย์
  33.ด.ช.วิสุธินันท์ ปรากฏวงค์
  34.ด.ช.ณฐกร ใจหมั้น
  35.ด.ญ.พิชญธิดา ใจหมั้น
  36.ด.ญ.หนึ่งธิดา วันหวัง
  37.ด.ญ.ณัฐณิชา​ สุขผล
  38.ด.ญ.ณพิชญ์นิตา แสงทอง
  39.ด.ญ.ชนเนษฎ์​ แซ่ลิ้ง
  40.ด.ญ.ศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์
  41.ด.ช.กันตพิชญ์ จาริกพฤทธิ์
  42.ด.ญ.กัญชพร​ กันทนงค์
  43.ด.ญ.ทอฝัน กันทนงค์
  44.ด.ญ.นันทภัค ลีลาภรณ์
  45.ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลีลาภรณ์
  46.ด.ช.สุกฤต รังสิโรภาส
  47.ด.ญ.สุชานาถ เชี่ยวชาญ
  48.ด.ญ.ธันย์ชยา วัฒนสกุลเอก
  49.ด.ญ.ธนัญกานต์ ภิวัฒน์ธนรักษ์
  50.ด.ญ.สิริธารณ์ ภิวัฒน์ธนรักษ์

  รายชื่อ รอบที่ 4 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563
  1.ด.ญ.ณภัทรกัลยา ทับกล่ำ
  2.ด.ญ.พิชญธิดา จางบัว
  3.ด.ช.ศุภวิชญ์ จางบัว
  4.ด.ญ.พัชรพร บัวแก้ว
  5.ด.ช.รัชศักดิ์ อังคไพบูลย์สกุล
  6.ด.ช.ธนพัชร์ ฟุ้งพฤทธิ์
  7.ด.ญ.กัญวรา สัมปชาโน
  8.ด.ญ. รมิดา ลิ่มลิขิต
  9.ด.ญ.แพรเรียงดาว คำยิ่ง
  10.ด.ญ.นภัสสร อัครจันทโชติ
  11.ด.ญ.พรชนัน อัครจันทโชติ
  12.ด.ญ.นิจจารี ไทยเดช
  13.ด.ช.สรวิชญ์ สุขเสน
  14.ด.ช.อติรุจ บุญศรี
  15.ด.ช.ณคุณ ตันติวุฒิพงศ์
  16.ด.ช.ชวกร วิชชาริยนุกูล
  17.ด.ญ.ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ
  18.ด.ช.อริยทานต์ หงส์ธนนันท์
  19.ด.ญ.พิชญาดา ส่งคุณฤทธิการ
  20.ด.ญ.ภคมน อนันตวรสกุล
  21.ด.ญ.พิมพ์เพชร เศรษฐกิจงาม
  22.ด.ช.ผลิตโชค แว่นมณี
  23.ด.ญ. ธญมณ ธรรมวณิชย์
  24.ด.ช.จิรัฏฐ์ เล็กสิงห์โต
  25.ด.ช.วินิทร มณีวงศ์
  26.ด.ช.พีระ จิตจาตุรันต์
  27.ด.ญ.ศศิอำไพ ตรีวิจิตรไพศาล
  28.ด.ญ.ภัทรานิษฐ์. ชื่นสวัสดิ์
  29.ด.ญ.ณภัทร ตรีพัฒนาสุวรรณ
  30.ด.ช.เพทาย เวชมาลีนนท์
  31.ด.ช.ณัฐเศรษฐ พงษ์ธารัก
  32.ด.ญ.ยามา-เกิดนวล
  33.ด.ช.ภัทรกร ผดุงโยธี
  34.ด.ญ.พิมฟ้า ไชยภากร
  35.ด.ญ.จินตา นิมิตนาวิน
  36.ด.ญ. ภค​พร​ จิตร​ชัยภูมิ​
  37.ด.ญ.ปิ่นทิพย์ สาวิสิทธิ์
  38.ด.ช.มุมเอก พิทักษ์ถิ่นไทย
  39.ด.ช.วรกานต์ บุญศิริคำชัย
  40.ด.ญ.เอวา ศรีสมบัติ
  41.ด.ญ. กัณต์ชิสา บุญโทแสง
  42.ด.ญ.ภฤศญา ภัทราวสิฐกุล
  43.ด.ช.นิปุณ กลับรอด
  44.ด.ญ.พัทธนันท์ สุวรรณลิขิต
  45.ด.ช.บุณณ์ชัย เตชะรัตนประเสริฐ
  46.ด.ญ.เกล้าวรพิชชญา คมสัน
  47.ด.ช.วิชญ์ภัค​ วรานุธินนท์