sook by สสส

Learn & Life Camp

พฤศจิกายน 63 วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : Learn & Life Camp
 • เดือน : พฤศจิกายน 63
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : 7-12 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดรับสมัคร วันที่ 15 - 30 ตุลาคม. ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

  ลงทะเบียนผ่านทาง google form >>> https://forms.gle/sSBWhApE3gBQS9Vu9  และ QR Code

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่  6 พฤศจิกายน 2563
  ผ่านทางเว็บไซต์ http://thaihealth.or.th/sook

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063-689-6755
  (ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)

   

 • รายละเอียด : มาร่วมเปิดโลกกว้างเพื่อเรียนรู้เทคนิคเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณสมบัติสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 และเสริมทักษะ EF (Executive Function) ด้านการรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง (Self esteem) และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
   
  เรียนรู้อะไรบ้าง
  วันที่ 1 : “I”   รู้จักและเข้าใจตนเอง มองโลกตามความเป็นจริง พัฒนาทักษะการคิดแบบยืดหยุ่น
  วันที่ 2 : “You” เรียนรู้ตัวตนคนรอบข้าง เพื่อเข้าใจผู้อื่น เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรา
  วันที่ 3 :  “WE” เรียนรู้พัฒนาทักษะรวบยอด และทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
                       
  รอบกิจกรรม
  รอบที่ 1 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
  รอบที่ 2 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563
  รอบที่ 3 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
  รอบที่ 4 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563