sook by สสส

Mixercise

สิงหาคม 63 ทุกวันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. วิทยากร : สุวนันท์ คงทอง และณรศพล บุญกอบแก้ว เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : Mixercise
 • ชื่อวิทยากร : สุวนันท์ คงทอง และณรศพล บุญกอบแก้ว เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : สิงหาคม 63
 • ช่วงเวลา : ทุกวันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 40 ท่าน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : กิจกรรมเปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บรริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน

   

 • รายละเอียด : ออกกำลังกายแบบ CARDIO อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการฝึกกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งในจังหวะต่าง ๆ เพิ่มสมรรถภาพระบบปอด หัวใจ และกระตุ้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนฝึกกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งในจังหวะต่าง ๆ เพิ่มสมรรถภาพระบบปอด หัวใจ และกระตุ้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วน

 • หมายเหตุ : จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 40 ท่าน