sook by สสส

ประกาศแจ้งงดให้บริการและกิจกรรมต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19

วิทยากร :


  • ชื่อกิจกรรม : ประกาศแจ้งงดให้บริการและกิจกรรมต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19
  • รายละเอียด : ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งออกประกาศมาตราการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และ SOOK By สสส. ขอแจ้งงดจัดกิจกรรม และการให้บริการในส่วนงานต่างๆ อย่างไม่มีกำหนด เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนี้ 


    -งานบริการ อาทิ Health Checkup , นิทรรศการ, จุดเรียนรู้ , SOOK Shop และห้องสร้างปัญญา

    -กิจกรรมและWorkshop อาทิ SOOK Activities , SOOK Travel ฯลฯ 


    ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดี และปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ