sook by สสส

ประกาศผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม SOOK Travel 62 ครั้งที่ 9 วิถีไบเกอร์ท่องชุมชน

22 กุมภาพันธ์ 63 วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : ประกาศผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม SOOK Travel 62 ครั้งที่ 9 วิถีไบเกอร์ท่องชุมชน
 • เดือน : 22 กุมภาพันธ์ 63
 • สถานที่ : บ้านตะเคียนเตียน จ.ชลบุรี
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม SOOK Travel 62
  ครั้งที่ 9 วิถีไบเกอร์ท่องชุมชน ชุมชนบ้านตะเคียนเตียน จังหวัดชลบุรี

  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

  1. ระวีวรรณ ชนวัฒน์
  2. วรา ชนวัฒน์
  3. สุวรรณา ตันติกรกุล
  4. สุกัญญา สุพล
  5. สุภาพร หลอดทอง
  6. กันณพัฒน์ โพธิ์บุตรดี
  7. ธีราธร มูลลือ
  8. ธารธีปภา มูลลือ
  9. รัตนา ตั้งนิสัยตรง
  10. เสาวภาคย์ อื้อกุล
  11. ศรีสุนีย์ กฤษดำ
  12. จักรชัย โพธิ์บุตรดี
  13. กันตพัฒน์ โพธ์บุตรดี
  14. ศิรินทิพย์ ธรเจริญศรี
  15. ระพีพรรณ เจียรนัยยืนยง
  16. จิตรา วิฑูรย์สฤษฤิ์ศิลป์
  17. เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา
  18. ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
  19. จงรัก แสงอุไร
  20. สุกานดา ชมภูโคตร
  21. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
  22. วรรณี เตชะมหเสนีย์
  23. กันย์สินี วัฒนสิทธิ์กุล
  24. รัชนีย์ พิมสมบูรณ์
  25. จุฑามาศ อัศวเสรีรัตน์
  26. สิมาภรณ์​ สังเกตุใจ
  27. สรพรรณ ศิริกุลวัฒนา
  28. สุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา
  29. ณัฐวุฒิ สุขกิจภากรณ์
  30. น้ำทิพย์ สุขกิจภากรณ์
  31. นงนุช วงศ์พนาวิโรจน์
  32. จันทรา ตุลยวศินพงศ์
  33. พัชรา ตุลยวศินพงศ์
  34. จิณห์นิภา นิธิปริญญานุวัฒน์
  35. รณชัย เหมือนมยุรฉัตร
  36. ภัณฑิรา กิตติธนพิบูลย์
  37. ลักขณา เกียรติเกื้อกูล
  38. สุดา เพชรรุ่งรัศมี
  39. กรองกมล เกษมบุญศิริ
  40. สุรัตน์ เกษมบุญศิริ