sook by สสส

Mixercise

กุมภาพันธ์ 63 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. วิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง


  • ชื่อกิจกรรม : Mixercise
  • ชื่อวิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง
  • เดือน : กุมภาพันธ์ 63
  • ช่วงเวลา : ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : เปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
    ฟรี!!! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พบกันหน้างาน

  • รายละเอียด : ออกกำลังกายแบบ CARDIO อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการฝึกกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งในจังหวะต่างๆ เพิ่มสมรรถภาพระบบปอด หัวใจ และกระตุ้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วน