sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ประกาศผู้ได้เข้าร่วมค่าย SKILLs New Gen

ตุลาคม 2562 9.00 - 16.00 น. วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : ประกาศผู้ได้เข้าร่วมค่าย SKILLs New Gen
 • เดือน : ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : 9.00 - 16.00 น.
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • ช่วงอายุ : 7-12 ปี
 • รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Skills New Gen ค่ายเสริมสร้างทักษะและสุขภาวะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

  รอบที่1 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562
  1.เด็กหญิงอลิสา เทียนหอม
  2.เด็กหญิงชัชจริา โลหภาษัย
  3.เด็กชายทวิชญ์ ชูวงศ์โกมล
  4.ด็กชายรัชศักดิ์ อังคไพบูลย์สกุล
  5.เด็กหญิงสุชานาถ เชี่ยวชาญ
  6.เด็กชายสรวิชญ์ อัคคะเมธี
  7.เด็กหญิงตะวันวาสน์ คูสิทธิผล
  8.เด็กชายกิตติพัฒก์ ศรีเลขะรัตน์
  9.เด็กชายวีรากร คูสิทธิพล
  10.เด็กหญิงณภัทร อั้งอารีย์
  11.เด็กชายนภนต์ อภินทนาพงศ์
  12.เด็กหญิงณัชพร อั้งอารีย์
  13.เด็กชายณมน ดารามาศ
  14.เด็กชายณัฐชนนท์ อุ่นอนงค์รักษ์
  15.เด็กหญิงอัญลดา พันธุ์ประพันธ์
  16.เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ รชตดำรงกุล
  17.เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อัศววัลลภ
  18.เด็กหญิงเบญญาภา อัษฎมงคล
  19.เด็กชายพีรดนย์ พัชรธรรมโรจน์
  20.เด็กชายปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
  21.เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์สุวรรณ
  22.เด็กหญิงพลอยนภัส เพียรธรรม
  23.เด็กชายฐิติภัทร์ บัวชู
  24.เด็กชายปรีชาญาณ​ ดุรงค์​วิริยะ​
  25.เด็กหญิงชนาทิช ฉัตรภัทรไชย
  26.เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักดี
  27.เด็กหญิงขวัญตระกูล รังกุพันธุ์
  28.เด็กหญิงอารดา ฉันธนาภัค
  29.เด็กหญิงฑีรญา เวฬุภาค
  30.เด็กหญิงกวินดารินทร์ พัฒนาอุตสาหกิจ
  31.เด็กชายกฤตภาส เตชนิมิตวัช
  32.เด็กหญิงลภัสรดา โพธินาม
  33.เด็กหญิงรินรดา กันทา
  34.เด็กชายณัฐฐ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์
  35.เด็กชายรัชเดช เจษฏาภัทรกฺล
  36.เด็กหญิงรวิภาส ชูชัย
  37.เด็กหญิงณัฐรดา ชูชัย
  38.เด็กหญิงศิรภัสสร จาริกพฤทธิ์
  39.เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร จิวศรี
  40.เด็กหญิงภัทร สุรบูรณ์กุล
  41.เด็กหญิงธัญวลัย ไกรกาบแก้ว
  42.เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ใจซื่อ
  43.เด็กหญิงวรัชยา ไกรฤกษ์
  44.เด็กหญิงวณิชญาภรณ์​ วัชรจิณโรจน์
  45.เด็กชายอรรถเชษฐ์ อนันต์คูศรี
  46.เด็กหญิงภริตพร ชมภูแสง
  47.เด็กหญิงพิชญากร วิระชะนัง
  48.เด็กหญิงภวรัญชน์ นิมมานเทวินทร์
  49.เด็กชายธณเดช คงเขียว
  50.เด็กชายวรกรณ์ ตรัยรักษ์สกุล


  รอบที่2 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562

  1.เด็กชายสุฐปนรรฆ์ อาศิระวิชัย
  2.เด็กชายอธิมรรคณ์ อรรจน์อังกูร
  3.เด็กชายถิรเดช รงค์ทอง
  4.เด็กชายปกาศิต เกาะกายสิทธิํ
  5.เด็กหญิงกุลนาถ เลิศถวิลจิร
  6.เด็กชายจิรชีพ​ ร​ั​ตน​สมบูรณ์​
  7.เด็กหญิงพนิตพิชา ชนานำ
  8.เด็กหญิงกรภัทร เลิศถวิลจิร
  9.เด็กหญิงณิชกุล คชสิน
  10.เด็กชายศิรพงศ์ อนันต์ชลินทร
  11.เด็กชายโรมพิร์ภู​ พงศ์อัศวิน
  12.เด็กชายปรัตถกร ศิริโยธา
  13.เด็กชายถิรวัฒน์ โซวิกุล
  14.เด็กหญิงอาทิตตยา หนูด้วง
  15.เด็กหญิงสุภชา โซวิกุล
  16.เด็กหญิงวรัญญา มหาคามินทร์
  17.เด็กหญิงสรัญญา จึงงามดิลก
  18.เด็กหญิงปิยธิดา เวียงวันเทียะ
  19.เด็กหญิงอินทร์ชญาน์ คงสมบูรณ์
  20.เด็กชายนิธาน กำเหนิดดิษฐ์
  21.เด็กหญิงกัญณภัทร​ นุติกิตติวัฒ
  22.เด็กหญิงโชติกา สุวรรณโชติ
  23.เด็กหญิงพัทธีรา อรุณเลิศ
  24.เด็กชายปรวีร์ เจนวรากุล
  25.เด็กชายพชรวัฒน์ เอี่ยมจิตกุศล
  26.เด็กชายคริษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล
  27.เด็กหญิงจันทน์กะพ้อ อ่องสอาด
  28.เด็กชายอาณาคิณจณ์ ริ้วรุ่งเรือง
  29.เด็กหญิงพัทรศยา แดงเอี่ยมเอก
  30.เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ
  31.เด็กหญิงณพัชญา สุขญาติ
  32.เด็กชายปัณณพงศ์ นับเนืองทรัพย์
  33.เด็กหญิงปวริศา อิงคะวณิช
  34.เด็กชายเมธาวิญญ์ รัตนเมธานนท์
  35.เด็กหญิงพุทธิมา เมธาวิกุล
  36.เด็กหญิงพิมพ์นภา โสภิตวิริยาภรณ์
  37.เด็กชายรัฐนันท์ ประทุมสังข์
  38.เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวงศ์
  39.เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ก่อสุวรรณานนท์
  40.เด็กชายนรภัทร เชาวน์เกษม
  41.เด็กหญิงณชณิศา เขาวน์เกษม
  42.เด็กชายปุณย์ อุณหก้องไตรภพ
  43.เด็กหญิงอนัญญา ศรีตุลา
  44.เด็กชายอรรคอรินทร์ ภักดีวราภรณ์
  45.เด็กชายปพนธนัย รักษาสนธิ์
  46.เด็กหญิงกนกนาถ รักษาสนธิ์
  47.เด็กหญิงญาณิศา จำรูญทิพวรรณ
  48.เด็กชายสิรธีล์ ผลมาก
  49.เด็กหญิงจอมชญา ชัยพงษ์นเรศ
  50.เด็กหญิงธรรม์หทัย ปรีดาสุริยชัย


  รอบที่3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2562

  1.เด็กชายมั่งมี จินดายะพานิชย์
  2.เด็กชายณัฐภัทร ทิพย์ภักดี
  3.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
  4.เด็กชายภูริณัฐ เทวฤทธิ์
  5.เด็กหญิงกัญญภา ลู่สิริกุล
  6.เด็กหญิงกันติชา บุญเลิศ
  7.เด็กชายชยพัทธ์ นิมิตรัตนะวงศ์
  8.เด็กชายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ
  9.เด็กหญิงภคมน โฆวัฒนวินฑะ
  10.เด็กหญิงภูษณิศา ลิ้มนพคุณ
  11.เด็กชายธรรมสรณ์ วิวิธธนกุล
  12.เด็กชายญาณภัทร ลิ้มนพคุณ
  13.เด็กหญิงธารธีปภา มูลลือ
  14.เด็กหญิงสิรยากร วิวิธธนกุล
  15.เด็กชายปัญกร สุดประเสริฐ
  16.เด็กหญิงนิชิมล พิศาลก่อสกุล
  17.เด็กชายเพชร โรจน์มหามงคล
  18.เด็กหญิงพลอย โรจน์มหามงคล
  19.เด็กชายสรัชพงษ์ พุทธเจริญ
  20.เด็กชายปภาวิน พันธุบรรยงก์
  21.เด็กหญิงณิชาณีย์ อัครฐิติสิน
  22.เด็กชายสุรวิทย์ สรณ์สิริพงศ์
  23.เด็กชายภูดิส ชิ นรัตนสุทธิ์
  24.เด็กหญิงรศกร บัวนิ่ม
  25.เด็กหญิงปณาฬี​ หอศิลป์
  26.เด็กชายธีธัช​ สุขผล
  27.เด็กชายอัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร
  28.เด็กหญิงสัทธาสินี อังศุชัยกิจ
  29.เด็กชายณัฏฐากร เยี่ยมแสง
  30.เด็กชายสิรวิชญ์ ธีรภัทรเวช
  31.เด็กหญิงศิรินญา ปิตินิตย์นิรันดร์
  32.เด็กหญิงภัทรภร นิลเพ็ชร์
  33.เด็กชายปภิณวิช จิรภัทรสิทธา
  34.เด็กหญิงพัชรพร บัวแก้ว
  35.เด็กหญิงกชกมล วัชรศศิภา
  36.เด็กหญิงภาณสา วัชรศศิภา
  37.เด็กหญิงณธารา อังศุมาลี
  38.เด็กหญิงลัลน์ญดา วัฒนาสัจจา
  39.เด็กหญิงกรณกนก ค้าทองคำ
  40.เด็กชายภคพล วรรณสูตร
  41.เด็กหญิงภัสสร์ศศิ พนาพุฒิกุล
  42.เด็กหญิงบุณณดา สายสันติสุข
  43.เด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง
  44.เด็กหญิงพรปวีณ์ เกียรติปฐมชัย
  45.เด็กชายดุลยปัญญ์ กรฑ์แสง
  46.เด็กหญิงพรปวีณ์ สุขะรูป
  47.เด็กหญิงอิมนารา ปรีดาภัทรพงษ์
  48.เด็กหญิงณัฐมน นิจไตรรัตน์
  49.เด็กชายธัญเทพ นาคะอะไร
  50.เด็กหญิงสาธิดา สานติสุขรัตน์

 • หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 080-212-9269 หรือ 02-589-0353 (ในเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 9.00 - 18.00 น.)