sook by สสส

ห้องเรียนพ่อแม่ การสร้างเวลาคุณภาพ

- วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : นส.ชญานุท เดชสุริโยธิน นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กและครูการศึกษาพิเศษ


  • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ การสร้างเวลาคุณภาพ
  • ชื่อวิทยากร : นส.ชญานุท เดชสุริโยธิน นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กและครูการศึกษาพิเศษ
  • เดือน : -
  • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
  • รายละเอียด : ห้องเรียนพ่อแม่ การสร้างเวลาคุณภาพ ด้วยรูปแบบครอบครัวยุคใหม่ที่พ่อแม่อาจมีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้พัฒนาการของลูกน้อยไม่สมบูรณ์ เรียนรู้ทักษะเพื่อการใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพ อาทิ เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก แนวทางการสร้างวินัยและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

  • หมายเหตุ : ***เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 3-7 ปี