sook by สสส

การส่งเสริม Self Esteem ในเด็ก

สิงหาคม 62 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : วิทยากร ครูแอน วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล


  • ชื่อกิจกรรม : การส่งเสริม Self Esteem ในเด็ก
  • ชื่อวิทยากร : วิทยากร ครูแอน วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
  • เดือน : สิงหาคม 62
  • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • สถานที่ : ณ Green ชั้น B1
  • รายละเอียด : จะมีความเชื่อมั่น สามารถปรับตัว ยอมรับและพัฒนาตนเองได้ เป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการ “เลือก” ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยตนเอง ซึ่งเกิดได้จากการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในวัยเด็กที่พ่อแม่สามารถสร้างให้ลูกได้หากมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง (เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 3-15 ปี)

    แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.