sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

หลับสนิท จิตแจ่มใส ถ่ายสะดวก

27 เมษายน 2562 13.00-14.30 น. วิทยากร : คุณเตชิต เลิศเอนกวัฒนา วิทยากรจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


  • ชื่อกิจกรรม : หลับสนิท จิตแจ่มใส ถ่ายสะดวก
  • ชื่อวิทยากร : คุณเตชิต เลิศเอนกวัฒนา วิทยากรจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
  • เดือน : 27 เมษายน 2562
  • ช่วงเวลา : 13.00-14.30 น.
  • สถานที่ : Green ชั้น B1
  • รายละเอียด : การออกกำลังกายที่ออกแบบจากหลักวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อช่วยบำบัด บรรเทาอาการหลับไม่สนิท และปัญหาการขับถ่ายที่มีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายต่ำเกินไป