sook by สสส

วิสัยทัศน์

ศูนย์กิจการสร้างสุข ถ่ายทอดและส่งเสริม
องค์ความรู้ และประสบการณ์วิถีสขภาพดี
อย่างสร้างสรรค์และยังยืน”

key-img-02
พันธกิจ

ศูนย์กิจการสร้างสุข ช่องทางส่งเสริม
วิถีสุขภาพดี
4 มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา
ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ และ
แนวทาง
พัฒนา สุขภาพดีสำหรับทุกคน ที่ทำได้จริง
ยั่งยืนและ
เหมาะสม กับรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน”

image_4miti
เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานน้องใหม่ของ สสส.
ด้วยการดำเนินงานในบทบาทภาคธุรกิจ

ที่จะมาช่วยหาทางออกของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ส่งมอบประสบการณ์ต่างๆ ด้วยนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์กับ
สังคมไทย เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อคุณ

ด้วยประสบการณ์การทำงาน
สร้างสรรค์สุขภาวะมากว่า 10 ปี

ที่วันนี้พร้อมจะนำมาเชื่อมร้อยและต่อยอด
สร้างผลลัพธ์ตรงไปยังภาคประชาชนบน 4 แพลตฟอร์ม
แนวคิดใหม่ที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนงานในรูปแบบธุรกิจ start-up
เน้นความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
เพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ วัดผลได้ และยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม

แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือ

แพลตฟอร์ม
นวัตกรรมสุขภาพ

jigsaw_all

แพลตฟอร์ม
การเรียนรู้

แพลตฟอร์ม
งานบริการ

jisaw-arrow
jigsaw01
jisaw-arrow

แพลตฟอร์มความร่วมมือ

Collaboration Platform

พื้นที่ค้นหาพันธมิตรร่วมสร้าง ระดมสมอง ระดมทุน
แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รู้ และผู้พร้อมลงมือทำ จากภาคธุรกิจ
ภาคสังคม และภาครัฐ ที่จะรวมตัวกัน
เพื่อภารกิจ
พัฒนาวิถีสุขภาพดีของคนไทย และยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม
jisaw-arrow
jigsaw02
jisaw-arrow

แพลตฟอร์มการเรียนรู้

Learning Platform

พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน แต่คือคลังความรู้
คำตอบ กิจกรรม หลักสูตร
และ โครงการพัฒนาทักษะ
เพื่อสุขภาพดีของทุกคนในทุกวัน

Workshop

Activity

Incubator Hub

E-Learning

jisaw-arrow
jigsaw03
jisaw-arrow

แพลตฟอร์มงานบริการ

Solution Platform

บริการช่วยออกแบบและที่ปรึกษา เพื่อนำ ไปสู่
โซลูชั่นวิถี
สุขภาพดีแบบบูรณาการและยั่งยืน

Consultation Service

Corporate Coaching

Volunteering Program

jisaw-arrow
jigsaw04
jisaw-arrow

แพลตฟอร์มนวัตกรรมสุขภาพ

Innovation Platform

สินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี ที่ผ่านการคัดสรร
ทั้งคุณภาพ และคุณประโยชน์ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
img_bag img_book img_box img_bottle
img_bag img_book img_tree img_video_new img_box img_bottle