SOOK Travel ตะลอนทัวร์ คลองโคน

featured

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม SOOK Travel ตะลอนทัวร์ คลองโคนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้พร้อมกับดูแลธรรมชาติไปกับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนคลองโคน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กันไป เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชมการถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง พร้อมกับให้อาหารลิงแสมดำ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1JZQkQk

Shares:
QR Code :
QR Code