Pink book แหล่งรวมแอปแม่และเด็ก สร้างความรู้ตั้งครรภ์ปลอดภัย

ที่มา : กรมอนามัย


Pink book  แหล่งรวมแอปแม่และเด็ก สร้างความรู้ตั้งครรภ์ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวการพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ Pink book เพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในการเป็นแนวทางดูแลตนเอง ลดปัญหาการเข้าถึงบริการ และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม


นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า จากรายงานสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 82.9 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 77.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเมื่ออายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 15.97 อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้นเท่ากับ 3.76 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเท่ากับ 4.8 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เท่ากับ 8.52 ต่อพันการเกิดมีชีพ และจากการเฝ้าระวังการตายมารดาปี 2563 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาเหตุหลักเกิดจากการตกเลือด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้


นอกจากนี้  ในจำนวนมารดาที่เสียชีวิต พบว่า มีความล่าช้าในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาและขาดความตระหนักรู้ของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ถึงร้อยละ 38 และเมื่อหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงตามรายการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือที่เรียกกันว่า สมุดสีชมพู เมื่อพบความเสี่ยงก็จะได้รับการดูแลรักษาหรือส่งต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและมอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือ หญิงตั้งครรภ์ยังไม่เข้าถึงระบบบริการฝากครรภ์หรือการขาดการติดตาม การย้ายที่อยู่ การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์ได้


"กรมอนามัย จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาไว้ให้ผู้บริการได้เลือกใช้ อาทิ Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก โดย Pink Book online ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดและการดูแลลูกน้อย เป็นเหมือนบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี แอปพลิเคชัน Save mom มีฟังก์ชันคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั้งตัวแม่และลูกน้อยในครรภ์ เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว แอปพลิเคชันจะทำการประมวลผลและแสดงระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้ ส่วนแอปพลิเคชัน KhunLook เป็นการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรสาธารณสุข ช่วยในการบันทึกข้อมูล และติดตามสุขภาพของเด็ก” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว   

Shares:
QR Code :
QR Code