Persona Health สื่อเฉพาะคุณ คลังข้อมูลสุขภาพบนแอปพลิเคชัน

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก สสส.


Persona Health สื่อเฉพาะคุณ คลังข้อมูลสุขภาพบนแอปพลิเคชัน thaihealth


แฟ้มภาพ


ด้วยความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ที่มีบทบาทในด้าน ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน "TALK & SHARE : เปิดตัวความร่วมมือ Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ" ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวเอง ประกอบกับช่วงเวลาที่จำกัดการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้อินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก ทั้งการทำงาน การเรียนการสอน รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึง 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน ร้อยละ 75.2 เพื่อการศึกษา ร้อยละ 71.1 ที่สำคัญยังพบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรับบริการข้อมูลสุขภาพถึงร้อยละ 48.6


ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการของประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด


ดร.สุปรีดา กล่าวด้วยว่า สสส. พัฒนาระบบสารสนเทศ "Persona Health สื่อเฉพาะคุณ" ถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่ม ให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล เช่น จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ปัจจุบัน สสส.ได้ร่วมมือกับ สปสช. นำคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ "Persona Health สื่อเฉพาะคุณ" มาเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของ สปสช. โดยมีรูปแบบเป็นปุ่ม ฟังก์ชันที่อยู่บนแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และเป็นกลไกสำคัญสู่การดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล


ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน นอกเหนือจากนี้ สสส. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขยายฐานประชาชนผู้รับประโยชน์ผ่านแอพพลิเคชั่น อสด. ที่มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 80,000 คน ด้วยเช่นกัน


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น "สปสช." นำใช้ในการสื่อสารกับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองกว่า 48 ล้านคน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ ทั้งนี้ การร่วมมือกับ สสส. ครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ส่ง ต่อข้อมูลในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและความรอบรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้


นพ.จเด็จ กล่าวถึง "Persona Health สื่อเฉพาะคุณ ว่า "มีจุดเด่น คือ การจับคู่ประวัติส่วนบุคคล (Matching Personal Profile) กับข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้ประชาชนตระหนักรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในเบื้องต้น เพียงคุณเข้าใช้งาน Persona Health สื่อเฉพาะคุณ ผ่านแอพพลิเคชั่น "สปสช." เปรียบเหมือนการพกพาเครื่องมือดูแลสุขภาพติดตัวไปด้วยทุกแห่ง ซึ่งจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคน สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัวมากขึ้น"

Shares:
QR Code :
QR Code