หน้าแรก
หน้าแรก

สามพรานโมเดล สู่สถาบันถ่ายทอดองค์ความรู้

นับจากปี 2553 ที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ได้ผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ นำโดยหัวเรือใหญ่อย่าง อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สร้างกระแสสังคมให้ประชาชนตื่นตัวกับการบริโภคอาหารอินทรีย์

“พอเพียง” เป็นหลักการหลักของการขับเคลื่อน โดยต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีความพอเพียงด้วยการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และเมื่อสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วจะสามารถพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และต่อสังคม

กระบวนการที่เกิดขึ้น เรียกว่า “สามพรานโมเดล” ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ระยะ คือ 1. สร้างความเข้าใจ 2. สร้างแนวความคิดการพึ่งพาและร่วมมือ 3. ศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ยังได้เข้าร่วม โครงการลดของเสียจากการให้บริการอาหาร (Food Waste prevention) กับบริษัท LightBlue Environmental Consulting โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการให้บริการอาหารของโรงแรม และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มทำโครงการมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี 2559 รณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงจัง โดยการทำทั้งระบบนิเวศน์ และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำอยู่แล้ว ส่งผลทำให้ช่วยลดปริมาณการสูญเสียทางอาหารและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังประหยัดต้นทุนในการซื้ออาหารประมาณ 2 ล้านบาท ขณะเดียวกันสามารถจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมได้หมด 100 % โดยนำไปเพิ่มมูลค่า ด้วยการนำไปเลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ด ทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ และผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กับพาหนะของโรงแรม ทำให้ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์อีกด้วย

กว่า 8 ปี ที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ได้บ่มเพราะองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และความรู้การขับเคลื่อน Organic Tourism ทำให้เกิด นวัตกรรมและบทพิสูจน์ความสำเร็จในการสร้างระบบอาหารสมดุลอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน และในปีหน้าจะปรับพื้นที่ในตลาดสุขใจ ให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น รองรับผู้บริโภคทุกวัน  นอกจากนี้จะจัดตั้ง ‘สามพราน โมเดล อคาเดมี’ เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

“สามพราน โมเดล อคาเดมี จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ที่ได้พัฒนาขึ้นระหว่างการขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดยมีแผนจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าใจคุณค่าห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ เช่น การบริหารจัดการแปลงอินทรีย์ การเชื่อมตลาด เชื่อมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูป ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และระบบมาตรฐานอินทรีย์สากล รวมถึงการบริการจัดการขยะอาหารในโรงแรม (Food waste) และหลักสูตรเฉพาะตามความสนใจขององค์กรต่างๆ”

กาลเวลาพิสูจน์แล้วว่า การเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้าใจเรื่อง “ความพอเพียง” ได้ผลักดันให้โครงการฯ ก้าวไปไกลกว่าที่คาดคิด เพราะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงได้สร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆ เรื่องเป็นทวีคูณ

 

Share on facebook
Share on google
chit

chit

LEAVE AND REPLAY