NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Marketeeronline.co


NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth


สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการวิ่ง “NoNo Fun Run 2019” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z เน้นกลุ่มเด็ก “วัยลังเล” ( วัย Tween) อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่ม “วัยลังเล” ไม่เริ่มการใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่านกิจกรรมการวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ร่วมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 400 คน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า “วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึง โทษ พิษภัย และอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ว่า “Tobacco burns your lungs” หรือ “บุหรี่เผาปอด” และจากข้อมูลในปี 2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคปอด จากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถึงกว่า 4 หมื่นคน สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคปอดจากบุหรี่ อันดับหนึ่ง คือมะเร็งปอด รองลงมาคือ ถุงลมปอดโป่งพอง, โรคปอดอักเสบ และวัณโรคปอด ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนประชาชนถึงอันตรายพิษภัยของบุหรี่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”


NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่ thaihealth


ขณะที่ ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดโครงการวิ่งรณรงค์ “NoNo Fun Run 2019 " เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 กล่าวว่า “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก รวมถึงสุขภาพร่างกาย การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน และการที่เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเริ่มใช้ยาสูบ โครงการทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการปฏิเสธบุหรี่ เพื่อไม่ให้เยาวชนไทยเข้าไปลองสูบบุหรี่ เพราะจะนำไปสู่การเสพติดยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ


ทั้งนี้ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศตนเป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และร่วมจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


สำหรับกิจกรรม “NoNo Fun Run” เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก โดยใช้ “กระต่ายขาเดียว NoNo” เป็นสัญลักษณ์หลัก สื่อถึงการยืนกรานปฏิเสธที่จะไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ซุ้มสุขภาพเด็กไทยกับการไม่กินหวาน, ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ และซุ้มเชิญชวนเลิกบุหรี่ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการใช้ยาสูบ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป, ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ, ทันตบุคลากร และนิสิตนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่าประมาณ 400 คน

Shares:
QR Code :
QR Code