MOU เชิงดอย จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนสุขภาวะ

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ลงนาม mou ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย ใน โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามแนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ สร้างต้นแบบตำบลแห่งการการเรียนรู้ ขยายผลสู่เครือข่ายอีก 20 กว่าตำบล

mou เชิงดอย จุดเริ่มต้นสู่ชุมชนสุขภาวะ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. และ น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (mou) โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามแนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างฐานการเป็นตำบลแม่ข่าย ขยายผลสู่เครือข่ายอีก 20 กว่าตำบล ที่มาลงนามร่วมกัน

ที่มา: เว็บไซต์ปันสุข สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code