MOU ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2563

featured

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และผู้บริหารจากพันธมิตรเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/36n3Ble

Shares:
QR Code :
QR Code