MOU การพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านสาธารณสุข

เภสัชกรรม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมวชิรเวช อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านสาธารณสุข ระหว่าง 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=348430

Shares:
QR Code :
QR Code