HEALTHY HERO รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs

บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายลดอัตรานักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างกระแสทางสังคม สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุนกลไกเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา ได้พัฒนาหลักสูตร GenZ Academy ให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พัฒนากิจกรรมด้านควบคุมยาสูบทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านชมรม GenZ กว่า 200 ชมรม รวมถึงสานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ในมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=360503

Shares:
QR Code :
QR Code